Nástroje programu Erasmus+ – pravidla a podmínky

V textu jsou shrnuta očekávání ohledně nabídek zveřejněných v nástrojích programu Erasmus+. Z důvodu zajištění maximálního a dlouhodobého přínosu programů pro školy a učitele požadujeme po všech poskytovatelích, aby se řídili níže uvedenými ustanoveními a dodržovali cíle a požadavky programu Erasmus+.

 Tyto pravidla a podmínky jsou doplněním obecného prohlášení na webových stránkách.

Přečtěte si prosím také odpovědi na nejčastější dotazy a návod.

Nástroje programu Erasmus+ – vyloučení odpovědnosti 

Jako uživatel nástrojů programu Erasmus+ si prosím pozorně přečtěte následující informace:

 • Nástroje programu Erasmus+ jsou součástí portálu School Education Gateway, který společně vytvořily generální direktorát Evropské komise pro vzdělávání a kulturu a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.
 • Kurzy, příležitosti v oblasti mobilit a strategická partnerství zveřejňují na portále nezávislé organizace a Evropská komise neodpovídá za jejich obsah, organizaci či průběh.
 • Žádnou z nabídek Evropská komise ani národní agentury předběžně neschvalují, poskytovatele však žádáme, aby dodržovali uvedená pravidla a podmínky.
 • Pokud si škola vybere prezenční kurz, příležitost v oblasti mobilit nebo strategické partnerství z databáze, nemá udělení grantu v programu Erasmus+ automaticky zaručeno.
 • Do žádosti o grant programu Erasmus+ lze zařadit i kurzy, příležitosti v oblasti mobilit a strategická partnerství nezveřejněné na portálu School Education Gateway.

Základní pravidla a podmínky

 • Nástroje programu Erasmus+ jsou k dispozici zdarma jak autorům nabídek, tak jednotlivcům, kteří hledají položky odpovídající jejich kritériím.
 • Prezenční kurz, příležitost v oblasti mobilit či žádost o strategické partnerství může zveřejnit kdokoliv. Jedinou technickou podmínkou pro vložení nabídky je založení přihlašovacího účtu a jeho propojení s konkrétní organizací. Po zřízení účtu může uživatel zveřejňovat nabídky v kterékoli sekci.
 • Pro přístup do některých sekcí portálu School Education Gateway a k nástrojům programu Erasmus+ se musíte zaregistrovat, vytvořit si účet a stát se členem.
 • Velmi se snažíme, aby webové stránky fungovaly bezchybně. School Education Gateway však nemůže nést zodpovědnost za situace, kdy jsou stránky dočasně nedostupné v důsledku technických problémů, které nemůžeme ovlivnit.
 • School Education Gateway nepřijímá zodpovědnost za žádné hodnocení či zaslané komentáře týkající se obsahu stránek.
 • School Education Gateway si vyhrazuje právo upravovat webové stránky nebo nástroje programu Erasmus+ či kdykoliv bez předchozího upozornění provést úpravy těchto podmínek.
 • School Education Gateway si vyhrazuje právo odstranit či smazat jakýkoli obsah či komentáře, které budou považovány za nepřesné, nevhodné či nepodstatné z hlediska cílů a cílové skupiny webových stránek. V takových případech autory nabídek upozorníme a sdělíme důvody pro odstranění textu.
 • Portál School Education Gateway si vyhrazuje právo odstranit podle svého uvážení komentáře uživatelů a odpovědi organizátorů kurzů, pokud jsou urážlivé nebo pokud se zdá, že se jedná o podvržené či duplicitní texty. 

Pravidla používání platformy

Pokud chcete v sekci „Nástroje programu Erasmus+“ cokoli zveřejnit, přečtěte si, prosím, pozorně následující pokyny:

 • Autoři příspěvků nesou zodpovědnost za zveřejňování přesných a podstatných informací i za jejich úpravu či aktualizaci v případě potřeby.
 • Autoři zajistí, aby jimi zveřejňované informace na platformě byly přesné (jde-li o faktografické údaje) a autentické (jde-li o vyjadřování názorů).
 • Na platformu není dovoleno vkládat nebo zasílat texty, obrázky, videa či jiné materiály, k jejichž použítí není zveřejňující osoba oprávněna.
 • Není dovoleno vydávat se za jinou osobu či instituci, nesprávně uvádět svoji identitu či se prezentovat jakoukoli jinou zavádějící formou.
 • Není povoleno manipulovat s příspěvky či jejich částmi (včetně názvů, charakteristik, metaúdajů, kontaktních informací atd.) žádným způsobem, který by mohl uvést čtenáře v omyl, nebo před nimi tajit podstatné informace. Týká se to také uvádění nesprávných nebo zkreslených informací s cílem zajistit lepší viditelnost při vyhledávání výsledků nebo zveřejňování/zajišťování falešných hodnocení.

Nedodržení těchto pravidel představuje závažné porušení Pravidel a podmínek, které musí všichni uživatelé platformy dodržovat, a může vést z naší strany k přijetí některého či všech následujících opatření:

 • Okamžitě vám dočasně či trvale odebereme právo používat naše stránky.
 • Okamžité dočasně či trvale odstraníme všechny příspěvky či materiály, které jste na stránky vložili.
 • Udělíme vám varování.

Specifická pravidla a podmínky

Katalog kurzů 

 • Katalog kurzů je určen pro zveřejňování informací o kurzech, které lze absolvovat v programu mobility zaměstnanců finančně podporovaném programem Erasmus+ (klíčová akce 1: Projekty mobility pedagogických pracovníků školy).
 • Podrobné informace o termínech podávání žádostí, podmínkách a postupech najdete na webových stránkách programu Erasmus+.
 • Jste-li poskytovatelem kurzu, přečtěte si níže na této stránce požadavky na prezenční kurzy zveřejňované v katalogu kurzů.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v současné době mohou informace o nových online kurzech zveřejňovat v katalogu kurzů pouze administrátoři platformy School Education Gateway.

Příležitosti v oblasti mobilit

 • Databáze je určena pro zveřejňování nabídek příležitostí v oblasti mobilit určených zaměstnancům škol, tedy např. možností stínování, náslechových či výukových pobytů na školách a v jiných zahraničních organizacích.
 • Náklady na mobilitu zaměstnanců školy je možné hradit z grantu programu Erasmus+ v rámci evropského plánu rozvoje školy (viz Klíčová akce 1: Projekt mobility osob – školní vzdělávání).
 • Přečtěte si více o termínech podávání žádostí, podmínkách a postupech na webových stránkách programu Erasmus+.

Strategická partnerství

 • Databáze je určena pro zveřejňování námětů na projekty a oznámení o hledání partnerů pro projekty, které splňují kritéria strategických partnerství financovaných Evropskou komisí v oblasti školního vzdělávání:
  • strategická partnerství na podporu inovací
  • strategická partnerství na podppru výměny osvědčených postupů 
 • Přečtěte si více o termínech podávání žádostí, podmínkách a postupech na webových stránkách programu Erasmus+.

Požadavky na kurzy zveřejňované v katalogu prezenčních kurzů na portálu School Education Gateway

V tomto dokumentu shrnujeme požadavky na vzdělávací kurzy pro učitele v programu Erasmus+. Jelikož chceme, aby byly kurzy pro školy a učitele maximálně a dlouhodobě přínosné, očekáváme od jejich poskytovatelů, že se uvedenými požadavky budou řídit a kurzy budou odpovídat cílům a vysoké úrovni programu Erasmus+ . Požadavky mohou také sloužit školám při výběru vhodných kurzů.

1. Soulad s definicí vzdělávací mobility pracovníků škol, jak je uvedena v Příručce k programu

Kurzy musí být připraveny a realizovány v souladu s pravidly a cíli vytyčenými v Příručce k programu Erasmus+ pro Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobilita pro pracovníky škol. Tato pravidla obsahují požadavky na obsah, místo a délku trvání kurzu. Podrobnější informace jsou k dispozici v Příručce k programu.

2. Zajištění evropské dimenze

Kurz musí nabídnout evropskou dimenzi, a to jak co do svého obsahu, tak struktury. Evropské dimenze je možné dosáhnout nejrůznějšími způsoby, např. diverzifikací profilu účastníků, vytvořením multikulturních skupin nebo vyhledáním vhodného místa konání kurzu.

Účast na kurzu by měla učitelům umožnit lépe pochopit a zhodnotit evropské priority na jejich školách a tyto priority také smysluplným způsobem v rámci celé školy zavést. Během kurzu by také učitelé měli dostat příležitost: a) setkat se s učiteli z jiných evropských zemí a b) spolupracovat s učiteli ze stejného stupně vzdělávání (např. z předškolních zařízení, základních či středních škol), se kterými mohou připravit nové mezinárodní projekty.

Každý z evropských kurzů má zároveň potenciál fungovat jako seminář pro navazování kontaktů, během něhož účastníci začínají připravovat další evropské projekty. Poskytovatelé by tedy měli zajistit, aby se účastníci během kurzu seznámili s eTwinningem, který pro ně a jejich školy představuje možnost po skončení kurzu dále navazovat kontakty v různých oblastech, komunikovat s kolegy, zúčastňovat se vzdělávacích programů a zapojovat do projektů postavených na vzájemné spolupráci. Více informací k dispozici zde.

3. Splnění profesních potřeb škol a učitelů v kvalitně připravených kurzech

Z kurzu v zahraničí by si účastníci na školy ve svých zemích měli v souladu s potřebami a strategiemi stanovenými v evropském plánu rozvoje školy odvést nové úhly pohledu. Podoba kurzu musí také vycházet z aktuálních profesních potřeb jednotlivých učitelů, jak jsou stanoveny v evropském plánu rozvoje školy a vyplývají z průzkumů mezi učiteli a z jiných spolehlivých zdrojů. Kurzy by měli vést zkušení lektoři, kteří mají znalosti o systémech vzdělávání v různých zemích, a každý kurz by mělo být možné přizpůsobit potřebám konkrétní skupiny účastníků. 

Kvalitní kurz by měl splňovat tyto podmínky:

 • Měl by být zároveň poutavý a interaktivní a vést k plodným diskusím mezi účastníky.
 • Měl by být zaměřen na rozvoj profesních dovedností učitelů.
 • Měl by být rovnovážně rozdělen na část teoretickou a část věnovanou uplatňování postupů v praxi.
 • Aktivity by měly být zvoleny tak, aby odpovídaly délce a cílům kurzu.
 • V kurzu by měly být použity různé metody s cílem aktivně účastníky zapojit a nabídnout jim do budoucna inspiraci pro inovativní změny v praxi.
 • Provozovatelé kurzů by měli být schopni přizpůsobit kurz potřebám účastníků (s ohledem např. na jazyk, úrovně kompetencí, předchozí zkušenosti).
 • Měli by účastníkům poskytnout různé prostředky pro reflexi získaných vědomostí a jejich sdílení.

Poskytovatelé, kteří kurzy nabízejí v „Katalogu kurzů“, se zavazují, že kurz bude odpovídat uvedeným cílům. Měli by zajistit dostatečně podrobný popis kurzu a jednoduchý a přístupný způsob přihlašování.

Učitelé by měli po absolvování kurzu obdržet certifikát, na kterém bude mimo jiné uvedeno datum jeho konání, náplň a vzdělávací výstupy. Certifikáty by měly být podepsány poskytovatelem kurzu a prezentovány tak, aby je účastníci mohli využít pro svůj kariérní postup. Jako vzor navrhujeme dokument Europass – mobilita.

4. Další podmínky

Poskytovatelé kurzů by měli zajistit výukové prostory, ubytování a občerstvení na dostatečně kvalitní úrovni. Musí také uspokojit požadavky účastníků se zvláštními potřebami.

5. Zajištění přínosu pro budoucnost

Provozovatelé kurzů by měli zajistit, aby všichni učitelé z kurzu profitovali i po jeho skončení, a to v těchto aspektech:

 • networking – komunikace s ostatními účastníky kurzu a kolegy ve škole (např. v eTwinningu nebo tematicky zaměřených prostředích pro spolupráci);
 • přenos získaných znalostí a kompetencí do praxe (úspěšnost tohoto procesu závisí jak na školách, tak na poskytovatelích kurzu);
 • význam pro školu – její aktivní účast na strategickém plánování v souvislosti s evropským plánem rozvoje školy.

6. Evaluace s cílem ovlivnit podobu kurzů

Součástí každého kurzu by měla být také evaluace. Provozovatelé musí svědomitě reagovat na výsledky všech evaluací týkajících se kvality jejich kurzů.