Prohlášení

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

Organizace EUN Partnership AISBL (známá také pod názvem European Schoolnet, dále jen EUN) provozuje tyto stránky s cílem představit iniciativu veřejnosti. Materiály na webových stránkách mají pouze informativní charakter.

Naším cílem je zveřejňovat aktuální a přesné informace. Upozorníte-li nás na chybu, budeme se ji snažit opravit. EUN však nepřijímá zodpovědnost za informace na těchto stránkách, ani pro ni nejsou závazné.

Publikované informace:

 • jsou obecné povahy a nezohledňují konkrétní situaci žádné osoby nebo společnosti;
 • nejsou vždy komplexní, přesné, úplné či aktuální;
 • v některých případech souvisejí s informacemi na jiných webových stránkách, které organizace EUN nemůže kontrolovat nebo za ně nést odpovědnost;
 • nejsou zamýšleny jako rady v oblasti profesní nebo právní (s žádostí o konkrétní pomoc se vždy obracejte na odborníky s příslušnou kvalifikací).

Organizace EUN si vyhrazuje právo na základě svého rozhodnutí kdykoli pozastavit publikování určitých sekcí webových stránek, měnit je, upravovat, přidávat nebo odstraňovat.

Smyslem tohoto prohlášení není snížit odpovědnost organizace EUN v případech, kdy dojte k porušení povinností stanovených příslušnými zákony v jednotlivých zemích. Organizace se také nemůže v rozporu s těmito zákony ze zodpovědnosti zcela vyvázat.


AUTORSKÁ PRÁVA

Není-li uvedeno jinak, je další šíření zde publikovaných informací možné, vždy je však nutné uvést zdroj. Pokud je šíření informací podmíněno získáním zvláštního souhlasu, výše uvedené obecné povolení přestává platit. V takových případech jsou podmínky dalšího využívání informací vždy jasně stanoveny.


OCHRANA SOUKROMÍ

V následujícím textu vysvětluje naše zásady přístupu k osobním informacím, které o vás shromažďujeme.

Úvod

Program School Education Gateway je iniciativou Evropské unie. Je financován z programu Erasmus+, evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Je řízena Evropskou komisí , do praxe ho zavádí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Na platformě School Education Gateway se zavazujeme respektovat soukromí uživatelů. Odborníkům z oblasti školního vzdělávání, expertům a absolventům škol nabízíme zabezpečené a bezpečné prostředí. V následujících odstavcích uvádíme principy, kterými se na platformě School Education Gateway řídíme při shromažďování, spravování a využívání údajů poskytnutých uživateli.

1. Elektronické registrační formuláře  

Jelikož na platformě School Education Gateway shromažďujeme a dále zpracováváme osobní údaje, řídíme se nařízením Evropské rady a Evropského parlamentu č. 45/2001 z 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních dat některým z orgánů či institucí Evropského společenství a volném pohybu těchto dat ( Úřední věstník L8 z 12.1.2001, str. 1).
 

Nejrůznější nástroje na platformě School Education Gateway umožňují účastníkům odeslat požadované informace a zapojit se tak do eTwinningových aktivit. Níže v bodě 2 vysvětlujeme, za jakým účelem shromažďujeme a dále zpracováváme údaje uvedené při registraci či v dalších krocích. Za zpracování osobních údajů je odpovědný kontrolor dat agentury EACEA, tedy ředitel oddělení A5 pro odbornou přípravu, vzdělávání dospělých a platformy.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem a jakými technickými prostředky?

(a) Osobní informace : Mezi osobní informace shromažďované na platformě School Education Gateway patří:

 • křestní jméno;
 • příjmení;
 • e-mailová adresa.

Pro potřeby osobního profilu jsou shromaďovány také nepovinné údaje, při registraci se uživatel sám rozhodne, zda je uvede, či nikoli. Dále jsou shromažďovány tyto údaje o organizacích:

 • název organizace;
 • město, region, země;
 • typ.

Pracovníci Evropské komise, agentury EACEA a organizace EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) nenesou žádnou zodpovědnost za informace a dokumenty vložené třetí stranou.  

(b) Využívání údajů: Ukládání, zpracování a zveřejňování údajů je nezbytné z těchto důvodů:

 • umožňuje rozšiřovat profily členů;
 • umožňuje osobám zaregistrovaným na platformě School Education Gateway komunikovat a spolupracovat v atmosféře vzájemné důvěry a respektu;
 • umožňuje a podporuje monitoring a výzkum.

Pravidelně shromažďujeme souhrnné statistické údaje, mezi které patří např. počet uživatelů za určité období, předměty a/nebo země preferované učiteli a informace o využívání účtu. Jelikož chceme vyjít uživatelům maximálně vstříc, sledujeme na portálu School Education Gateway sledujeme četnost jejich návštěv, jejich zvyky, preference a nastavení.

Data týkající se chování uživatelů v různých sekcích platformy School Education Gateway mohou být využita pouze za účelem výzkumu nebo monitoringu, a to ze strany agentury EACEA, Evropské komise, institucemi pověřenými zaváděním programu School Education Gateway nebo jiné třetí strany (např. oprávněná výzkumná centra a univerzity). O veškeré práci s daty musí výše zmiňované instituce informovat kontrolora dat, který si vyhrazuje právo využití dat zamítnout.

Údaje nesmí být využity pro jiné účely. Právní normy pro práci s osobními údaji uvádíme v bodě č. 9.

(c) Technické informace: Údaje poskytují sami uživatelé vyplněním elektronických formulářů v různých sekcích platformy Education Gateway platform. Platformu spravuje poskytovatel služby (EUN Partnership AISBL) na základě smlouvy s agenturou EACEA. Veškeré údaje jsou shromažďovány v databázi.

3. Kdo má přístup k vašim údajům a komu jsou dále předávány?

Z důvodů popsaných výše mají přístup k informacím pouze následující skupiny osob:

 • uživatelé zaregistrovaní na platformě School Education Gateway (po přihlášení): přístup ke všem údajům s výjimkou údajů osobních, jako jsou např. e-mailové adresy jiných osob;
 • pracovníci agentury EACEA, zástupci Evropské komise, poskytovatel služby: přístup ke všem údajům.

Předávání určitých údajů třetím stranám (např. výzkumným centrům a univerzitám) může povolit pouze kontrolor dat. Je-li to možné, jsou data zpracovávána anonymně, zejména pokud jsou poskytována třetím stranám pro potřeby výzkumu.

Osobní údaje se nikdy nepoužívají pro marketingové účely.

Některé údaje uvedené uživateli jsou zveřejňovány ve volně přístupné sekci na portálu School Education Gateway, tj. budou volně dostupné na Internetu. Jedná se konkrétně o tyto údaje:

 • údaje o zaregistrované osobě: jméno, příjmení, role, komentáře pod články či v jiných veřejně přístupných sekcích platformy.
 • údaje o organizaci: název, město, region, země, obrázek.

4. Jakým způsobem jsou údaje o vás chráněny a zabezpečeny?

Shromážděné osobní údaje a související informace jsou uloženy na zabezpečených serverech poskytovatele služby (EUN Partnership AISBL). Počítačová centra poskytovatele služby se při operaci s daty řídí nařízeními a ustanoveními, která pro servery a služby tohoto typu vydal Direktorát Evropské komise pro bezpečnost.

5. Jakým způsobem můžete ověřit, aktualizovat nebo informace o sobě odstranit?

Pokud si chcete ověřit, jaké informace o vás pověřený kontrolor ukládá, případně je chcete pozměnit či opravit, můžete tak učinit přímo online. Heslo uvedené při registraci vám umožní přihlásit se, aktualizovat osobní údaje či deaktivovat vlastní profil. O deaktivaci profilu mohou uživatelé požádat kdykoli (viz bod č. 6).

6. Jak dlouho údaje o vás uchováváme? 

Data shromažďovaná z důvodů statistických a výzkumných jsou uložena po celou dobu trvání programu School Education Gateway v souhrnné a anonymní podobě.

Data týkající se profilu uživatele, jak jsou popsána v bodě č. 2, jsou uložena po dobu jednoho roku od posledního přihlášení. Po uplynutí jednoho roku od posledního přihlášení je profil uživatele automaticky změněn na neaktivní, tj. přestane se zobrazovat jiným účastníkům nebo osobám mimo program School Education Gateway. Uživatel obdrží upozornění o změně profilu na neaktivní a je informován o možnosti znovu ho aktivovat novým přihlášením. Druhé a poslední upozornění obdrží uživatel po dalších dvou letech. Je informován, že po uplynutí tří let od posledního přihlášení byl jeho profil s konečnou platností deaktivován. Všechny osobní informace jsou poté převedeny do anonymní podoby.

Pokud uživatel zažádá o deaktivaci profilu nebo je jeho profil deaktivován automaticky, žádné údaje o jeho osobě se ostatním účastníkům programu School Education Gateway již nezobrazují. Dále jsou uchovávány pouze v anonymní podobě, která neumožňuje přiřadit je konkrétní osobě. Chce-li účastník s deaktivovaným profilem platformu opět používat, musí se znovu zaregistrovat. Údaje v souhrnné podobě mají dále k dispozici pouze pro potřeby výzkumu a monitoringu agentura EACEA, Evropská komise, národní a regionální vzdělávací instituce, instituce pověřené zaváděním programu School Education Gateway a jiné třetí strany (viz bod č. 3), a to se souhlasem kontrolora dat.

7. Kontakt

Máte-li jakýkoli dotaz ohledně vašich práv při zpracování osobních údajů a jejich uplatnění (týkající se např. přístupu k informacím a možných oprav), obraťte se s důvěrou na kontrolora dat pro platformu School Education Gateway eTwinningovou na této adrese:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Chcete-li deaktivovat svůj účet, přihlaste se prosím a proveďte to přes svůj profil.

8. Pomoc

Pokud zjistíte pochybení týkající se ochrany osobních dat, kontaktujte kontrolora na výše zmíněné adrese, využít můžete funkční e-mailovou schránku. Obrátit se můžete také na zaměstnance agentury EACEA zodpovědného za ochranu osobních dat. V tomto případě pište na adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Pokud by ani jedna z výše zmiňovaných osob nedokázala váš problém vyřešit, můžete kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi pro kontrolu zabezpečení dat: webová stránka úřadu – http://www.edps.europa.eu; e-mailová adresa – edps@edps.europa.eu.

9. Právní normy

Základní právní normy pro zpracování osobních dat:

(a) Článek č. 4 Usnesení Evropské komise 2009/336 z 20. dubna 2009 o zřízení Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, jejímž úkolem je řídit aktivity Evropského společenství v těchto oblastech v souladu se směrnicí Rady Evropy č. 58/2003 (Úřední věstník L 101 z 21.4.2009, str.);

(b) Program celoživotního učení (2007-2013) vytvořený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 1720/200 z 15. listopadu 2006(Úřední věstník L 327 of 24.11.2006, p. 45).