Да станем дигитално компетентни: задача за гражданите на 21 век

Снимка: Jesus Sanz / Shutterstock.com

Работа, пригодност за заетост, образование, свободно време, активно приобщаване към и участие в обществото... Всички тези и много други области от нашето ежедневие стават все „по-дигитализирани“, което означава, че информацията, а също и услугите стават все по-достъпни по интернет. Следователно, дигиталните компетенции са жизнено важни за участието в днешната икономика и съвременното общество. Дигиталните умения са преносими и ни помагат да овладеем и други ключови компетенции като комуникативни, езикови умения или основни умения по математика и природни науки.

Да сме дигитално компетентни в днешния свят изисква не само достъп до и боравене с ИКТ, но и подходящи познания, умения и нагласи свързани с тях. Според проучване на дигиталното включване и дигиталните умения в ЕС от 2014, до 47% от населението на ЕС не разполага с достатъчно дигитални компетенции - в това число 23% нямат каквито и да било дигитални умения.

Дигиталните компетенции не се отнасят само до това да знаем как да сърфираме в мрежата, а могат да се сведат до редица по-малки компоненти. Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите, известна още като DIGCOMP, очертава пет области, които определят понятието „дигитално грамотен“: обработка на информация, комуникация, създаване на съдържание, безопасност и разрешаване на проблеми. Гражданите на ЕС скоро ще могат да се възползват от онлайн инструмент за оценка, който ще им позволи бързо и лесно да определят дигиталните си компетенции. От лятото на 2015, търсещите работа ще могат да използват инструмента за оценка на дигитални умения като част от Europass: Автобиография, за да включат нивото си на дигитални умения директно в автобиографията си. Инструментът, базиран на рамката DIGCOMP, ще е достъпен на всички езици на ЕС.

DIGCOMP също така се използва за подпомагане на политически отговорните лица и образователните власти. Наскоро създаденият европейски индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото използва DIGCOMP за да състави показател, който да предостави специфична за страните информация относно дигиталните компетенции на гражданите. Освен това, рамката се използва и за планиране и разработка на образователни и обучителни предложения при преразглеждането на учебните програми, при разработката на курсове за обучение на възрастни и при дизайна на програми за професионално развитие за учителите. Също така DIGCOMP се използва, за да се определи нивото на дигитални компетенции, необходимо за различните сфери, например в социалните грижи.

Що се отнася до дигиталните компетенции на учителите, изследванията в областта многократно посочват липсата на достъпни възможности за професионално развитие, особено когато става въпрос за използването на ИКТ за педагогически цели. По сходен начин, възможностите за повишаване на ИКТ уменията на учителите са до известна степен оскъдни и всеки удобен случай за неформално учене може да е от полза за учителите. eTwinning, например, предоставя на учителите мрежа за професионално сътрудничество, която може да доведе до прилагането на нови учебни ИКТ практики в час и дори до по-висока педагогическа ефективност (TALIS 2013, p. 199). Публикацията Teacher Networks предлага мнения и интерпретации относно предизвикателствата и възможностите пред учителската професия. eTwinning може да се използва и за развиване на уменията на учениците, включително на дигиталните им умения.

В края на 2015 г. Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC-IPTS) ще започне работа по Рамка за дигитална компетентност в преподавателската професия. По подобен начин, на път е и създаването на Рамка за дигитална компетентност на потребителите в единния цифров пазар в Европа.


Рамката за дигитална компетентност беше разработена от Съвместния изследователски център на Европейската комисия през 2013 г. като част от многогодишен научен проект, иницииран от ГД „Образование и култура“ и изпълнен от ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“. Проектът идентифицира ключовите компоненти на дигиталните компетенции по отношение на познания, умения и нагласи и разработи критерии за три нива на владеене. Рамката получи подкрепата на представителите на държавите членки на ЕС по време на тематичната работна група в областта на ИКТ и образованието (програма „Образование и обучение 2020) и по време на работната група по преносими умения; няколко държави членки вече изпробват рамката.

Д-р Риина Вуорикари работи в Съвместния изследователски център на Европейската комисия и допринася за изследователската дейност и политическата подкрепа в областта на „ИКТ за учене и придобиване на умения“. Нейната работа е насочена към дигиталните компетенции на гражданите и върху изследователския проект на Наука 2.0.