Личностно развитие и благополучие

Училищата играят важна роля за това да подпомогнат младите хора да развиват и управляват своето физическо и емоционално благополучие, както и да живеят и работят с други хора в различни контексти.

Основните направления включват: социално взаимодействие, изграждане на здрав дух, здраво тяло и здравословен начин на живот, познаване на собствените силни и слаби страни и знание за това как да се усъвършенстват компетенциите.

Образователният опит може да представлява възможности за развиване на умения за критичен анализ и управление на собствения начин на живот и за общуване и сътрудничество с другите. Той също така може да насърчи младите хора към стремеж и желание да си поставят цели, които да постигат, както и към толерантност – оценяване на многообразието и зачитане на другите, готовност да се преодолеят предразсъдъците и да се правят компромиси.

Необходим е цялостен училищен подход, който да ангажира цялата училищна общност (училищни ръководители, служители, ученици и семейства).

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание