Приобщаващо образование и справяне с преждевременното напускане на училище

Образователният път е изложен на риск от фрагментиране по редица начини, което води до ниска успеваемост и евентуално отпадане от училище. Преходите между различните образователни нива и между различните видове училища могат да се окажат момент, в който възникват трудности, но също така могат да разкрият симптоми на други проблеми. За много млади хора дори самият достъп до образование е проблем.

Един от всеки десет млади европейци прекъсва образованието или обучението си без да има уменията и квалификациите, които в момента се считат за необходими за успешен преход към пазара на труда и за активно участие в днешното общество. Това предполага риск от безработица, социално изключване и бедност.

Има много причини, поради които някои млади хора се отказват от образованието и обучението си преждевременно: лични или семейни проблеми, образователни трудности или несигурно социално-икономическо положение. Особеностите на образователната система и училищният климат също играят важна роля за участието или отчуждеността на учениците. Образователният път преминава през различни начини на учене и състояния, като за учащите ще е от полза, ако този път е гъвкав и родителите и учениците могат да правят информирани избори.

Необходим е цялостен училищен подход, където цялата училищна общност (училищни ръководители, служители, ученици и семейства) се ангажира в сплотени, съвместни и колективни действия, с активното сътрудничество на външни заинтересовани страни и обществото като цяло.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание

Връзки

Научете за финансираните по Еразъм+ възможности за училищата и учителите

Посетете eTwinning платформата за училищни партньорства

Посетете Европейския инструментариум за училища и научете повече за действията, които можете да предприемете, за да се справите с преждевременното напускане на училище