Дигиталните компетенции: жизненоважни за учителите и учениците на 21-ви век

Снимка: DIGCOMP 2.0

Дигиталните компетенции са ключови за обучението, работата и активното участие в обществото. За училищното образование е еднакво важно да се разберат тези компетенции и да се знае как да се подпомогне тяхното развитие. Научете как в това ръковoдство!

Какво представляват дигиталните компетенции?

Дигиталните компетенции са сред осемте ключови компетенции и се отнасят до критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота. Това може да не звучи сложно за много от нас, но според информационното табло за 2015 г. на Европейската програма в областта на цифровите технологии 40% от населението на ЕС не разполага с достатъчно дигитални компетенции - в това число 22%, които изобщо не използват интернет.

Също така е важно да се вземе предвид това, което Риина Вуорикари пише в своята експертна статия, а именно че „дигиталните умения са преносими и ни помагат да овладеем и други ключови компетенции като комуникативни, езикови умения или основни умения по математика и природни науки“.

За да бъде разбрано по-добре естеството на тези компетенции, Европейската комисия разработи Европейска рамка за дигитална компетентност на гражданите (DigComp), включваща пет области: информационна грамотност; комуникация и сътрудничество; създаване на дигитално съдържание; безопасност и разрешаване на проблеми. Заедно те включват 21 компетенции – кликнете под снимката и вижте на инфографиката в колко от тях вече сте уверени!

В близко бъдеще преподавателите ще имат собствена рамка, наречена DigCompEdu. В предварителното предложение са налице шест области на развитие, включително професионална среда; създаване и споделяне на дигитални ресурси; управление на приложението на дигитални инструменти; оценяване; овластяване на обучаващите се и подобряване на дигиталните им компетенции. Следете за новини, свързани с тази инициатива!

Какво е развитието на дигиталните компетенции в Европа?

Според доклада на Евридика (2012) почти всички европейски страни имат специфична национална стратегия, свързана с дигиталните компетенции. По време на проучването дигитални компетенции се преподават чрез междупредметен подход в начален курс в почти всички държави от ЕС (с изключение на 2) и в среден курс във всички държави – в допълнение към другите подходи, използвани в няколко страни, като например интегрирането на ИКТ в определени дисциплини или преподаването им като отделен предмет.

Осигуряването на достатъчно дигитални компетенции за учителите е ключов фактор: според най-новото международно проучване на ОИСР в областта на преподаването и ученето - TALIS (2013), 18% от обучителите и учителите смятат, че се нуждаят от по-развити ИКТ умения за преподаване, а 16% - от използване на нови технологии на работното място.

Най-голямата учителска мрежа в Европа, eTwinning, осигурява подходяща среда, в която учителите да си сътрудничат с колеги и да научават за новите начини за използване на ИКТ за преподаване. Според проучването на eTwinning (2015) 29% от учителите смятат, че eTwinning е оказал голямо въздействие върху техните технологични умения за преподаване, а 37% докладват, че въздействието е поне умерено. еТуинърите също така отчитат ръст в дигиталните методи за обучение, като например участие в онлайн курсове (78%), съвместно създаване на материали с учениците (77%) или използване на социални медии с учениците (76%).

Как мога да насърча дигиталните компетенции в моята класна стая?

Схващането, че развитието на дигитални компетенции трябва да започне от ранна възраст е широко разпространено, обаче решенията за типа на технологиите и количеството време, прекарано с тях трябва да бъдат обмислени внимателно. Принципите на програмирането например могат да бъдат научени с помощта на картонени чашки или кубчета. Тази статия от европейското списание Science in School (Наука в училище) обяснява как.

Говорещи картинки е отличен с награда eTwinning проект, в който участващите ученици от начален курс използваха снимки и видеоклипове като средство за представяне и тълкуване на приказките, които искаха да разкажат. Децата научиха, че нещата не винаги са такива каквито изглеждат – снимките могат да бъдат манипулирани, за да показват различни гледни точки.

Ако искате да научите за един ефективен цялостен училищен подход към дигиталните инструменти, прочетете експертната статия от Луис Фернандес, португалски училищен директор. 
В следващото видео от поредицата Education Talks, Естер Уоджиски споделя своите идеи за това как да приложим проектно-базирано обучение и дигитални инструменти в класната стая.

Преподавателите, които се интересуват от онлайн обучение, могат да намерят интересни материали от онлайн курсове в European Schoolnet Academy. Моля, обърнете внимание, че изброените по-долу курсове са приключили, но всички материали са на разположение за самостоятелно обучение. Следете за нови курсове, както и за повторно провеждане на старите!