3. Подкрепа за учениците

3.8. Целенасочена подкрепа: Език

Многоезичните класни стаи все по-често стават реалност в страните от ЕС: все повече и повече ученици имат майчин език, който е различен от основния език на преподаване в училище, и се нуждаят от допълнителна езикова помощ. Преподаването трябва да се адаптира към различните начини за засилване на езиковите умения на ученици, пристигащи като имигранти с различен езиков произход. В многоезичните училища и класни стаи учениците могат да говорят един език у дома и друг език в училище; някои или всички ученици учат езика на преподаване.

 

Покажи още

Ресурси ( Търсене във всички ресурси )

Моля, обърнете внимание, че за момента съдържанието на страниците с ресурси е достъпно само на английски.

Parents’ Briefcase – La Mallette des parents

„Куфарчето на родителите“ (La Mallette des parents) е постоянна програма, която се осъществява от 2008 г. насам и има за цел да ангажира родителите в по-голяма степен с образованието на техните деца. Тя се осъществява от Académie de Creteil под прякото ръководство на френското Министерство на образованието и в момента се провежда в 80 училища във Франция.  

Области: 3. Подкрепа за учениците; 4. Участие на родителите

Подобласти: 3.1. Благосъстояние на учениците; 3.2. Участие на учениците в училищния живот; 3.4. Учебна програма и учебни модели; 3.5. Учене и оценяване; 3.7. Наблюдение на учениците в риск; 3.8. Целенасочена подкрепа: Език; 3.9. Бежанци, мигранти и роми; 3.10. Целенасочена подкрепа: Специални образователни потребности и затруднения в ученето; 3.11. Целенасочена подкрепа: Неравностойно социално-икономическо положение; 4.1. Комуникации и информация; 4.4. Учене в семейството

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Държава: БЪЛГАРИЯ; ГЪРЦИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИТАЛИЯ; ЛИТВА; МАЛТА; ПОРТУГАЛИЯ; ТУРЦИЯ; ХЪРВАТСКА; ШВЕЦИЯ

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Малтийските инициативи в подкрепа на учащите, които са свързани с подобряване на грамотността, се определят в рамките на общия контекст на Националната стратегия за грамотност за всички, която се опитва да обедини настоящите национални програми, в които участват над 8000 ученици годишно. Училищата имат възможност да планират и започнат собствени проекти в подкрепа на грамотността на своите ученици и на ученици, които може да се нуждаят от това. Тези инициативи се финансират чрез безвъзмездни средства, предоставяни основно от местните органи.

Области: 3. Подкрепа за учениците; 5. Участие на заинтересованите страни

Подобласти: 3.8. Целенасочена подкрепа: Език; 5.4. Партньорства: обществени организации и гражданското общество

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: МАЛТА

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ВЪВ ВРЪЗКА С МНОГОЕЗИЧИЕТО В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ПРОЕКТА LUCIDE

Нарастващата мобилност и променящите се миграционни модели оказват огромно влияние върху образователните системи в целия свят. Необходимостта персоналът на училищата на всички нива да се обучи да работи ефективно с деца, за които езикът на приемащата държава е нов, в последно време е очевидна. От подкрепа обаче се нуждаят не само децата, които са новодошли в приемащата държава, но и двуезичните учащи се. Израстването и животът в семейство, в което се говорят два или повече езици, променя езиковите способности и начина, по който човек се учи. Поради това двуезичните ученици имат специфични потребности, и по-специално за тях са необходими специални ресурси за учене. Тези ресурси изграждат основата на тяхното развитие и обучение.

Област: 3. Подкрепа за учениците

Подобласт: 3.8. Целенасочена подкрепа: Език

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ

Модул „Обхващане на многообразието на учениците в началните училища“

Модулът е задължителен за студентите, обучаващи се за преподаватели във 2-ри и 3-ти курс на бакалавърска програма, записани в програмите за начално образование на университета в Малта. През октомври 2016 г. той е включен в новата Магистърска програма по преподаване и обучение. Целта на модула е студентите, обучаващи се за преподаватели, да се подготвят да преподават на ученици с различен произход, като придобиват теоретична подготовка и практически опит, свързан с многообразието. Дейностите в рамките на курса включват два основни аспекта: 1. Теоретично обучение: През първия семестър студентите, обучаващи се за преподаватели, се запознават с теми, свързани с многообразието и приобщаването, и с подходи относно начините, по които тези въпроси могат да бъдат застъпени в класната стая, включително чрез индивидуално образователно планиране (чрез анализ на съответния индивидуален произход, чрез обсъждане и групова работа); 2. Практическо обучение: През втория семестър студентите, обучаващи се за преподаватели, трябва да открият в рамките на шестседмичната си преподавателска практика ученик, който има затруднения при ученето, и да използват индивидуалното образователно планиране за приобщаване на този ученик в образователния процес.

Области: 2. Подкрепа за учителите; 3. Подкрепа за учениците

Подобласти: 2.1. Умения и компетентности на учителите; 2.2. Отношения на учителите с ученици и родители; 2.3. Първоначална подготовка и непрекъснато професионално развитие на учителите; 3.8. Целенасочена подкрепа: Език; 3.9. Бежанци, мигранти и роми

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: МАЛТА

Покажи следващите 10 резултата