3. Подкрепа за учениците

3.6. Разширено и извънкласно учене

Извънкласните и извънучилищни образователни дейности могат да включват силен учебен компонент или по-неформален подход за учене и развитие. Тези дейности, когато са съвместими и съгласувани с образователните цели, могат да предоставят допълнителни възможности на младите хора да „се изявят“ и да повишат мотивацията и чувството за принадлежност към училището, които дотогава са им липсвали. Извънкласните и извънучилищни образователни дейности трябва да са така разработени, че да допълват осъществяването на учебната програма и да засилват участието на учениците и социалното приобщаване. Дейностите могат да се разработят в сътрудничество с родители, местни организации, служби и неправителствени организации (НПО) с участието на доброволци от общността.

Покажи още

Ресурси ( Търсене във всички ресурси )

Моля, обърнете внимание, че за момента съдържанието на страниците с ресурси е достъпно само на английски.

INCLUD-ED СЕМЕЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата „Семейно образование“ е една от успешните образователни дейности (УОД), посочени в научноизследователския проект INCLUD-ED. Стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-та рамкова програма, 2006—2011 г.).

Област:

Подобласт:

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ

Година на преход — широк образователен опит

Инициативата „Година на преход“, която се предлага от редица ирландски училища, позволява на учениците (на възраст около 15 години) да придобият широк образователен опит с оглед постигането на по-голяма зрялост. Тя се провежда след завършване на прогимназиалния курс (долен курс на средното образование) и преди преминаване към по-нататъшно обучение и/или професионална подготовка. Тя създава връзката, която помага на учениците да направят прехода от високо структурираната среда на прогимназиалния курс към среда, в която ще трябва да поемат по-голяма отговорност за собственото си обучение и за вземането на решения.

Област:

Подобласт:

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: ИРЛАНДИЯ

КЛУБОВЕ „ЗАКУСКА“/СУТРЕШНИ КЛУБОВЕ

Различни инициативи за улесняване на социалното приобщаване и равенство в ирландските училища включват клубове за закуска, клубове за обяд, клубове по шахмат и клубове за домашни работи. Училищата популяризират ползите от предоставянето на ранна сутрешна закуска, които се изразяват в по-голяма посещаемост и задържане в училище, по-малко закъснения, взаимодействие с възрастните, възможност за учениците да се забавляват, като в същото време развиват своите социални умения, задоволяване не хранителните им потребности и развиване на положителни връзки между училището и семейството.

Област:

Подобласт:

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: ИРЛАНДИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОД — НАСТАВНИЦИ ВРЪСТНИЦИ ОТ НАЧАЛНОТО ДО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В Ирландия преходът на учениците от начално към прогимназиално образование се извършва на дванадесетгодишна възраст, когато те започват прогимназиалния курс (прогимназиален етап на образование). За да бъде подпомогнат преходът на учащите се от начално към прогимназиално образование, в учебната програма са въведени ефективни насоки/консултиране. Назначават се специалисти съветници и много от училищата въвеждат наставничество от връстници (приятели) за всички ученици от началното училище с цел да улеснят прехода. Така например като част от програмата за завършване на училище са въведени мерки в подкрепа на прехода чрез клубове за домашни работи, въвеждащи дни, дни на отворени врати и др. Общественото училище „Свети Айдън“ има годишен план за набиране, обучение и подготовка на наставници връстници (в рамките на прогимназиалното образование), които подготвят учениците за прехода по време на последната им година на обучение в началното училище чрез упражнения, дискусии и игри.

Област:

Подобласт:

Език: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Държава: ИРЛАНДИЯ