Обща информация

В Европейския инструментариум за училищата се предлагат конкретни идеи за подобряване на сътрудничеството както в училищата, така и между училищата и извън тях, с цел да се даде възможност на всички деца и млади хора да постигнат успех в училище. Директорите на училища, учителите, родителите и други лица, участващи в различни аспекти на училищния живот, могат да намерят полезна информация и примери за мерки и ресурси, които да вдъхновят усилията им за осигуряване на ефективно и висококачествено образование в ранна детска възраст и училищно образование. Целта на инструментариума е да се подкрепят обменът и преносът на добри практики и опит между работещите в училищата и създателите на политики. 

Настойчиво Ви приканваме да разглеждате, коментирате, споделяте ресурси и да ни изпращате Ваши примери за инициативи и проекти, които биха могли да бъдат полезни и за други!

Инструкции за Европейския инструментариум за училищата

Наличните в този инструментариум ресурси са организирани в пет взаимосвързани тематични области:

                   

1. Управление на училищата

2. Подкрепа за учителите

3. Подкрепа за учениците

4. Участие на родителите

5. Участие на заинтересованите страни

Тези пет области са разделени в няколко подобласти, в които се съдържат примери на специфични за равнището на училищата действия. Всяка подобласт съдържа:

  • кратко обяснение защо това измерение е важно за успеха на учениците и за предотвратяване на преждевременното напускане на училище, като са приведени данни от изследвания, примери за интервенции на равнището на училищата и връзки към допълнителни материали; както и
  • редица ресурси, като се започне от научни изследвания и доклади по проекти и се стигне до конкретни примери за добри практики, описващи как дадена мярка е била успешно приложена (с данни за контакт, ако са налични).

Всички ресурси са свързани с една или повече подобласти и могат да се разгледат или в цялост, или чрез търсене по ключови думи и филтри. Приканваме Ви да сравнявате, коментирате и предлагате нови примери или ресурси, които да се добавят към инструментариума и да бъдат взети предвид от нашата редакторска колегия.

Приятно четене!