Schlangenfuß

Този проект е създаден преди повече от 10 години, като е насочен към реинтеграция на ученици, които отказват да ходят на училище. От 2007 г. насам програмата е насочена единствено към ученици, страдащи от училищна фобия, тревожно разстройство или депресия. Програмата е уникална за Австрия и се финансира от държавата.

Целеви групи
Schlangenfuß е насочен към ученици на възраст между 11 и 15 години, които страдат от училищна фобия, тревожно разстройство или депресия. Повечето ученици се включват в програмата в 6-и или 7-и клас и идват от модерни училища или Neue Mittelschule. Те се характеризират с дълга история на проблеми и отсъствие от училище (като някои остават вкъщи в продължение на до една година), преди да започнат да посещават Schlangenfuß. Учениците, които участват в програмата, не биха били в състояния да се сдобият с диплома за завършено образование от традиционно училище. Поставянето на клинична диагноза „училищна фобия“ е предварително условие за участие в програмата и всички ученици преминават през терапия. Повечето ученици са от средната класа или от по-ниските прослойки на обществото. 43 % са момчета, 57 % са момичета и само малък брой са мигранти. Не се прилага систематичен процес на политика за наблюдение на училищната фобия, така че не се знае много за разпространението на проблема. Виенската многопрофилна болница (AKH) съобщава за увеличение на броя на младите хора, страдащи от училищна фобия.
Преподавателите са изключително отдадени и съвестни, когато става въпрос за работа с труднодостъпни ученици. При необходимост те дори превозват учениците от дома им с единствената цел те да ходят на училище. Преподавателите също така придружават ученици, които се страхуват да използват обществения транспорт.
Освен това има и ученици, които не са в състояние да участват в Schlangenfuß. Те се нуждаят от клинични грижи и впоследствие могат да се включат в програмата.
Основни характеристики на предоставянето на подкрепа и институционална структура
Една от основните цели на проекта е социалната реинтеграция на учениците чрез подходи към преподаването, с които се насърчават техните социални умения и се развива самочувствието им. В тази връзка основаното на опит преподаване играе важна роля, защото то способства за понижаване на тревожното разстройство. Друга основна цел е да се помогне на учениците да придобият стандартни квалификации. Това на свой ред се гарантира чрез използване на съвременни учебни планове за гимназиални училища. За да се избегне стигматизиране, в удостоверенията не се посочват никакви подробности във връзка с проекта. Поради това не е очевидно, че учениците са участвали в програмата Schlangenfuß.
Schlangenfuß се осъществява в тясно сътрудничество с всички страни (лица/институции), имащи отношение към даден случай, например родители, медицински специалисти, психиатрични болници, служби, насочени към младежта и семейството (MA 11), психолози и терапевти, кариерни консултанти и други експерти.
Както вече бе посочено, в рамките на проекта се използват съвременни учебни планове за гимназиални училища. Учениците изучават основните предмети (немски език, математика и английски език) три пъти седмично. Останалите предмети се изучават под формата на проекти, като преподавателите обръщат повече внимание на теми, които съчетават ежедневието и реалността на учениците. Поставя се акцент върху педагогически методи, които отговарят на потребностите на учениците, например конструктивистка педагогика, насочено към проекти учене, основана на практически опит педагогика, отворени методи за учене и индивидуализация.
Малкият размер на групите (2 групи с около 6 ученици и двама учители) улеснява предоставянето на индивидуална подкрепа и внимание на всеки ученик. Освен това учениците получават всички видове професионална подкрепа, от която се нуждаят, например терапевтична подкрепа, превозват се от преподавателите от своя дом и т.н.
В последната учебна година кариерен консултант подготвя учениците за прехода към професионалния живот, като провежда индивидуални срещи за подкрепа веднъж седмично. Тази подкрепа включва писане на молби за работа, упражняване на събеседвания за работа и посещаване на потенциални работодатели.
Ключови фактори за успех
Учениците оценяват индивидуалния подход, който се постига чрез малкия размер на групите и тясната връзка с преподавателите. Учениците получават пълното внимание на своите преподаватели и разполагат с колкото време е необходимо, за да разберат материала. Преподавателите се концентрират върху индивидуалните силни страни на всеки ученик. Курсовете са ориентирани към проекти и включват елементи от педагогиката, основана на практически опит, като например групови дейности извън формалната учебна среда (например взаимно приготвяне на храна или дейности на открито като катерене), насочени към повишаване на самочувствието. Усещането за натиск върху учениците е по-малко в сравнение с предишните им училища и те изпитват по-малко стрес по време на изпитите. Учениците са изключително отдадени на ученето — факт, който се отразява във високия процент на посещаемост и ниския процент на отпадане от училище — и също така в усещането за „семейна“ атмосфера, както посочва един ученик. Поради тези причини удовлетворението на учащите може да се счита за високо.
Тясната връзка между Schlangenfuß и всички други страни, имащи отношение към даден случай — особено връзката с родителите — гарантира, че учениците получават професионалната подкрепа, от която се нуждаят, например терапия. Кариерното консултиране е допълнителен ключов фактор за успех, защото подготвя учениците по добър начин за прехода към гимназиалния етап на средното образование или към професионалния свят. Данните от наблюдението отразяват тези ключови фактори за успех: 76 % от учениците завършват успешно програмата, а 24 % са напуснали проекта преждевременно.
От завършилите програмата ученици 22 % са продължили към гимназиалния етап на средното образование, 32 % са постъпили като чираци, а 22 % са посещавали допълнителни курсове и обучение.
Перспективи за прехвърляемост
Що се отнася до прехвърляемостта, има някои ключови елементи, които биха могли да се възприемат в началните училища: Първият такъв елемент е събирането на професионалисти от различни области, което е един от ключовите фактори за успех на Schlangenfuß. В училищата трябва да бъде създаден междудисциплинарен екип от експерти, който да поеме отговорност за рисковите ученици и да работи в тясно сътрудничество по различните случаи. Работата на този екип следва да включва срещи на екипа, надзор, интервенции и тясно сътрудничество с външни експерти. От съществено значение е и да се установи тясна професионална връзка между родителите и училището. В някои случаи може да е изключително полезно да се осъществяват домашни посещения.
Следващият елемент е професионализирането на преподавателите. Преподавателите трябва да станат по-чувствителни към тази тема, което да се отразява в отношението им към учениците, страдащи от училищна фобия, и да могат да реагират на техните проблеми. Развитието на тези способности, отношение и компетенции е от огромно значение и следва да се постигне чрез образование и обучение.
Трябва да се подобрят някои структурни условия, за да се осигури възможност за интензивна работа във връзка с отношенията (ключов фактор за успех). Едно такова условие е намаляването на размера на класовете, като опитът от Schlangenfuß показва, че този фактор е от изключително значение. Следва да бъде насърчено и основаното на екипи преподаване, което вече се прилага в училищата от типа Neue Mittelschule. Тези промени изискват допълнителни финансови ресурси, както и допълнителни пространства и персонал.
Източник: Информацията се отнася за Европейския съюз (2013 г.). Предотвратяване на преждевременното напускане на училище в Европа — научени уроци от осигуряването на втори шанс за образование.

Вид
Практика
Държава
АВСТРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране