„Наставления за младежи“ (Jugendcoaching)

Проектът „Наставления за младежи“ предлага насоки за младежи на възраст 14 и повече години. Основните целеви групи включват ученици в 9-и клас, незаети с работа, учене или обучение (NEET) младежи на възраст до 19 години и младежи със специални образователни нужди на възраст до 24 години. Проектът е насочен към намаляване на преждевременното напускане на училище и подпомагане на учениците да изберат бъдещата си кариера и/или образователна посока. Участието в „Наставления за младежи“ е безплатно и доброволно.

Професионално обучени наставници (т.е. социални работници или психолози) предоставят индивидуална информация и съвети при спазване на поверителност. Започва се с неформална първоначална консултация с наставник, който предоставя информация и дава съвети. Ако е необходима допълнителна подкрепа, младежите се придружават за по-дълъг период от време (до 30 часа годишно), като получават насоки за професия и помощ при намирането на място за чиракуване/обучение. Освен това „Наставления за младежи“ включва анализ на силните и слабите страни, както и индивидуален план с цели и мерки за подкрепа. При необходимост наставниците на младежите също така се свързват с родителите с цел подкрепа.
„Наставления за младежи“ е създаден през 2012 г. като пилотен проект в две австрийски провинции — Виена и Щирия. Той започва да се прилага в национален мащаб през 2013 г. от Sozialministeriumservice (Служба към Федералното министерство на социалните работи) от името на Министерство на социалните работи в тясно сътрудничество с Министерство на образованието. „Наставления за младежи“ се финансира от Sozialministeriumservice и получава финансова подкрепа от Европейския социален фонд. Проектът се осъществява от външни партньори на Sozialministeriumservice (списък на партньорите през 2018 г. може да бъде намерен тук). Тези партньори работят в тясно сътрудничество с училищата. Преподавателите и другите служители в училищата използват следния контролен списък, за да идентифицират ученици, за които е препоръчително да участват в „Наставления за младежи“.
Проектът „Наставления за младежи“ е оценен от Института за авангардни изследвания във Виена. В доклада за оценка се посочва, че въвеждането на наставленията за младежи през 2012 г. представлява стъпка в правилната посока: 93,3 % от участниците завършват процеса, предлаган по този проект. 68 % от завършилите са в състояние да разработят конкретни планове за професия; 33 % са повишили своята мотивация; а 31 % са подобрили своята представа за себе си; последното важи с особена сила за младежи от семейства на мигранти. (За допълнителна информация вж. Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013 г.): Evaluierung „Jugendcoaching“ — Endbericht. Wien: IHS. Онлайн:

http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf.)

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
АВСТРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране