PRINED — приобщаващо образование в Словакия

Проектът PRINED засяга приобщаването на деца и ученици в неравностойно социално положение. Основната цел на този проект е да се увеличи успешното осъществяване на задължителното образование.

Целевата група на Националния проект PRINED са деца и ученици в неравностойно социално положение, които посещават участващите 50 детски градини и 100 начални училища. Тази инициатива включва родители, учители и професионалисти, включително социални работници, психолози, специални психолози, логопеди, възпитатели (общо 345) и техните помощник-учители (общо 250).

Професионалистите установяват възможните причини за слабите резултати и поведенческите проблеми на децата и учениците в детските градини и началните училища. В тясно сътрудничество с родителите и учителите професионалистите търсят начини за осъществяването на интервенции (dépistage), които са в основата на схемите за насърчаване, чиято цел е децата и учениците да бъдат мотивирани по подходящ начин, за да се обучават и да учат.

Този проект се подкрепя пряко от училищата, които предоставят допълнителни дидактически материали, спортна екипировка, музикални инструменти, художествени инструменти, образователни игри и играчки, градинарски принадлежности, прибори за готвене, инструменти за работилници и други видове оборудване. В някои случаи, когато става въпрос за училища за деца от семейства в неравностойно социално положение, по проекта се предоставят дори основни санитарни принадлежности и хигиенни продукти.

Следобедните сесии, които се провеждат след учебните часове, предлагат част от предметите, включени в учебната програма и обучение, които се провеждат във време, което иначе е запълнено предимно с изпълнение на различни творчески задачи и извънкласни занимания, като например занаяти и ръчно изпълнявани дейности за повишаване на уменията. Те се провеждат в следното съотношение — на един час обучение за ограмотяване по учебната програма се падат два часа игра и други структурирани дейности. Този подход позволява на професионалистите да се намесват и да създават гъвкаво пространство за учене. Впоследствие се приема, че този подход в крайна сметка е допринесъл за смекчаване на отрицателните причини за ниските резултати от обучението.

През учебната 2014/2015 година са функционирали 20 535 следобедни клуба, провеждани след учебните часове, в които са участвали 19 500 ученици, включително 6600 ученици в неравностойно социално положение. Проектът PRINED включва различни учебни методики, програми и модели на обучение. Директорите на училищата са оценили някои от тях, включително програмите за насърчаване, целодневната образователна система и групите по интереси. Въз основа на проведено проучване проектът потвърждава в статистически значима степен положителното въздействие на обучението върху индивидуалните резултати, особено при деца в неравностойно социално положение и деца, които са посещавали програмата за насърчаване и целодневна образователна система. Въпреки кратката си продължителност (само 20 месеца), PRINED се приема положително както от участващите професионални служители, така и от децата и учениците.

Вид
Практика
Държава
СЛОВАКИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране