САМООЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ХЪРВАТИЯ

Системата за самооценка на професионалните училища е разработена като част от механизмите за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО) в Хърватия. Самооценката на институциите за ПОО се наблюдава и оценява от Комитета по качеството, който се определя от управителния орган на Института за професионално образование. За тази цел може да се използва Наръчникът за прилагане на инструмент за самооценка, както и интернет инструмент, наречен „електронно качество“, който предоставя лесен достъп до докладите от самооценката.

Закон за професионалното образование (Държавен вестник № 30/2009): Училищата, отговарящи за осъществяването на професионалното образование, ще извършват самооценка за следните основни области:

  • планиране и изготвяне на програми за работа;
  • подпомагане на преподаването и учебния процес;
  • постижения на учениците;
  • материални условия и човешки ресурси;
  • професионално развитие на служителите;
  • отношения между хората в институциите за ПОО;
  • управление и администрация, както и
  • сътрудничество с други заинтересовани страни.

От учебната 2012/2013 година системата се прилага задължително в училищата за ПОО. Училищата са задължени редовно да представят годишни доклади за самооценка. Лицата за контакт за координаторите за самооценката на училището са старши консултанти към Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни.

Съгласно член 12 от Закона за професионалното образование самооценката се наблюдава и оценява от Комитета по качеството, който се назначава от училищния съвет. Комитетът по качеството трябва да включва 7 членове: 4-ма членове измежду учителите и професионалните сдружения; 1 представител на заинтересованите страни по предложение на учредителя на училището; 1 член като представител на учениците и 1 член измежду родителите. Тяхната задача е да изготвят годишен доклад за самооценка за съответната година и да го представят пред училищния съвет и пред Агенция за професионално образование и обучение и образование за възрастни. Директорите на училищата назначават координатор за самооценката. Той е част от Комитета по качеството и лице за контакт на съветниците към Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни.

След провеждането на курсове за професионално обучение от Агенцията директорите и координаторите на професионалните училища признават самооценката като възможност за увеличаване на качеството на образованието, управлението на училището и сътрудничеството с партньорите. Те също така я признават като възможност за отлично позициониране на хърватските училища на местно, национално и международно равнище.

В хода на процеса на самооценка координаторите посочват определени трудности, които срещат при нейното осъществяване, т.е главно технически затруднения при използването на електронните инструменти. Някои от тях посочват общата липса на подкрепа в процеса на самооценка, включително от Комитета по качеството. Някои координатори докладват, че у някои служители в училището не може да се изгради усет към самооценката или наблюдението на качеството на училищната работа. Подчертава се и липсата на обратна връзка от Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни относно качеството на представените доклади, анализи и данни.

Макар че процесът на самооценка в професионалните училища е влязъл в сила от учебната 2012/2013 година, при изпълнението му се наблюдават определени трудности. Освен посочените по-горе причини, системни проблеми се появяват и поради неизяснените области на компетентност на двете национални институции, отговарящи за наблюдението на самооценката. Националният център за външна оценка на образованието носи отговорност за наблюдението на качеството на работата във всички образователни институции (от детската градина до гимназията, включително професионалните училища). Единствено институциите за ПОО са под ръководството на Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни. Всяка институция е разработила собствена методика и различни форми на годишни доклади.

Министерството на науката, образованието и спорта започна процес за решаване на тези проблеми съгласно новата Стратегия за образование, наука и технологии, която е приета през октомври 2014 г. Планирано е уеднаквяване на процедурите и моделите за самооценка, независимо от нивото на образование и вида на образователната институция. Общите цели включват: намаляване броя на ненужните административни процедури; гарантиране на качеството; периодична външна оценка и наблюдение на самооценката във всички образователни институции, както и предоставяне на възможност на училищата да получават обратна връзка и предложения за подобряване.

Документи
Self-evaluation form
Вид
Практика
Държава
ХЪРВАТСКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Няма финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :