ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

В Чешката република е разработена единствена по рода си информационна система, чиято цел е да предоставя информация за професионално развитие и ориентиране. Тя включва предоставяне на подкрепа на ученици с ниски образователни амбиции или със затруднения при ученето или ученици, които са застрашени от отпадане от училище. Системата може да се използва и от възрастни (включително лица, които са напуснали училище, без да придобият квалификация) при търсене на възможности за по-нататъшно образование и професионално развитие.

Информационната система www.infoabsolvent.cz е разработена в рамките на проекта VIP II, който осигурява информация за професионално развитие и ориентиране. Системата включва четири основни тематични раздела с данни за образованието и пазара на труда и подпомага младежите при вземането на важни решения. Порталът предлага цялостна платформа за подкрепа, която може да бъде използвана за решаване на различни проблеми в рамките на образованието и обучението, както и при избора на професионално развитие. Като цяло системата представлява необходимо улеснение не само за учениците и родителите, но и за съветниците и учителите, които я използват като инструмент за ориентиране. Тя е създадена като механизъм за самопомощ по начин, който позволява удобна употреба от хора с малък опит в търсенето в интернет. За да е разбираема експертната информация, стилистичното оформяне на текста е опростено. Основният елемент от гледна точка на превенцията на преждевременното напускане на училище е разделът за съвети и препоръки „Как да“. Разделът „Как да“ предоставя препоръки какво да се предприеме при различни проблемни ситуации в рамките на обучението и извън него. Той също така предоставя подкрепа на ученици с ниски образователни амбиции или със затруднения при ученето или ученици, които са застрашени от отпадане от училище. Системата може да се използва и от възрастни (включително лица, които са напуснали училище, без да придобият квалификация) при търсене на възможности за по-нататъшно образование и професионално развитие.

За подпомагане на на учениците със затруднения при ученето информационната система предлага раздела „Безпрепятствен преход от училището към пазара на труда“. Макар че проблемът с преждевременното напускане на училище засяга всички ученици, изследванията показват, че съществува съществена взаимовръзка между неравностойното социално положение и риска от преждевременното напускане на училище. Тази взаимозависимост е отразена в дейностите по проекта. Примери за добри практики по отношение на превенцията на преждевременното напускане на училище се събират в дългосрочен план. Пълните текстове са достъпни на адрес www.infoabsolvent.cz, в раздела „Безпрепятствен преход от училището към пазара на труда“. Въз основа на тези примери за добри практики е съставен списък с индивидуални мерки за превенция и интервенция в областта на преждевременното напускане на училище. Те включват мерки за по-ефективно сътрудничество между прогимназиите и гимназиите; улесняване на прехода на учениците към гимназиите и приспособяването им към новата училищна среда, както и мерки за подобряване на комуникацията с родителите, включително такива, които са насочени към мотивиране на учениците да продължат образованието си. Тези мерки могат да бъдат систематизирани в следните категории:

  • Превенция преди започване на училище, насочена към повишаване на осведомеността на учениците в прогимназията (мерки, насочени към подпомагане на учениците при избора им на училище и област на обучение, комуникация с учениците и техните родители преди записването им в гимназията и други).
  • Прехвърляне на ученици от едно училище в друго и превенция при записването им в гимназията (това включва мерки, подпомагащи учениците, които сменят училището или областта на обучение, както и мерки за комуникация между прогимназиалните училища и гимназиите с цел предаване на информация, свързана с образователните потребности на отделните ученици, за ефективно подпомагане на прехода към гимназията и успешно приспособяване към новата среда).
  • Мерки за интервенция, насочени към увеличаване на мотивацията на учениците да се обучават (това включва мерки, свързани с осъществяването на контакт с извънкласната среда, поставяне на акцент върху практическите резултати и свързване на образованието с практиката, използване на безвъзмездни средства, и по-специално мерките, насочени към включване на ученици в неравностойно социално положение в училищни мероприятия).
  • Индивидуални мерки за интервенция в рамките на обучението (индивидуалните мерки са насочени към конкретни ученици и техните родители, напр. образователни комитети, онлайн система за проверка на посещаемостта, методология и планове за определяне на уязвимите ученици и други).
  • Подкрепа за преподавателските кадри при работата им с ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище

Степента, в която тези мерки се прилагат в гимназиите, е установена чрез провеждане на мониторингово проучване. Въз основа на резултатите от това проучване са избрани мерките, които училищата считат за най-интересни. Впоследствие за тези мерки са изготвени методики, която са оценени на практика от 12 гимназии. Понастоящем се изготвя доклад за оценка на това проучване, който ще включва списък на всички мерки за превенция и интервенция, резултатите от мониторинговото проучване, както и съответната методика и резултатите от нейната оценка в гимназиите.

Документи
More information
Връзки
Project website (in Czech)
Вид
Практика
Държава
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Европейско финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :