Центрове за педагогически и психологически консултации

В Чешката република центровете за педагогически и психологически консултации работят пряко с деца на възраст от 3 години нагоре в присъствието на техните родители. Центровете осигуряват професионално ориентиране; участват в дейности в областта на превенцията на рисковото поведение сред децата и младежите и подпомагат развитието на образователните и психологическите компетенции на учителите.

Центровете за педагогически и психологически консултации (PPP) участват в образователния процес, особено в случаите, когато този процес е възпрепятстван по някакъв начин. Основна част от дейността на центровете представлява пряката работа с децата/учениците и техните родители, която протича преди всичко индивидуално, но и чрез групова работа. Целевите бенефициери са децата/учениците на възраст от 3 години нагоре до завършване на тяхното гимназиално или следгимназиално професионално образование. Курсът на обучение на учениците се избира или променя въз основа на препоръката на центровете. В хода на ориентирането на децата и учениците центровете оказват активно влияние върху процеса на придобиване и консолидиране на знания, нагласи и ценностна ориентация (избор на подходящ стил на учене, семейна терапия и други). Те осигуряват професионално ориентиране; участват в дейности в областта на превенцията на рисковото поведение сред децата и младежите и подпомагат развитието на образователните и психологическите компетенции на учителите. Дейностите в рамките на центровете се осъществяват главно чрез нерегулярни посещения в училищата и институциите за ориентиране.

В ролята си на институция за ориентиране центровете за педагогически и психологически консултации са създадени съгласно член 116 от Закон № 561/2004 Coll. за предучилищното, началното, средното, професионалното и други видове образование (Закон за училищното образование), съгласно изменението.

Достъпността до консултации в Чешката република е сравнително добра. Практически се обслужват всички региони, включително чрез точките за отдалечен достъп. Психолозите представляват половината от персонала; една трета са специализираните педагози, а останалата част са социални работници, административен и технически персонал.

Документи
Detailed description
Вид
Практика
Държава
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :