Образователен център в TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Образователният център в TGM (технически колеж, обхващащ гимназиалния етап на средното образование) е създаден като училищен експеримент през учебната 2016/2017 година. Проектът се изпълнява в отдела за информационни технологии (ИТ) на училището, като обхваща два от четирите класа от първата година (т.е. 9-и клас).

Учениците имат 20 саморегулирани часа седмично за учене в този образователен център. 9 от тези 20 часа са по общообразователни предмети (немски език, английски език и математика), а 11 часа са насочени към предмети в сферата на професионалното образование (софтуерно инженерство, системно инженерство, медийни технологии, мрежови технологии). Останалите 6 предмета (география, история и политическо образование, естествени науки, религия, спорт, упражнения по компютърна грамотност), за които са предвидени 13 часа седмично, продължават да се изучават чрез традиционни методи на преподаване.
Саморегулираното учене се осъществява в четири специално оборудвани помещения. Във всяка от тези класни стаи има средно по 16 ученици, на които помага един преподавател, ако възникнат въпроси. По време на занятията в образователния център не се изнасят лекции от преподаватели. Вместо това учениците решават кога (в какъв ред) и колко дълго да изучават определена тема. Освен това те могат да преценят каква да е трудността на изучавания материал. За тази цел учениците се ориентират с помощта на рамка за компетенции, в която е посочено какви компетенции се изискват за определено ниво на квалификация, т.е. основни и разширени знания. Учебното съдържание се подготвя от преподавателите в електронен вид или на хартия, като се посочват допълнителни източници на информация (уебсайтове, книги и др.). Ако учениците желаят да завършат даден модул, те трябва да се уговорят с преподавателя за полагане на изпит. В допълнение към този изпит има стандартизирани тестове, които позволяват да се съпоставят академичните резултати на посещаващите образователния център ученици с тези на ученици, посещаващи паралелни часове с традиционни методи на преподаване.
Освен това студентите разполагат с 2 часа седмично, в които получават индивидуални наставления за учене. Това означава, че всеки ученик се разпределя към преподавател, който осигурява индивидуална подкрепа във връзка с определянето на учебните цели и начините за тяхното постигане. Друг важен инструмент е т. нар. дневник (учебен дневник), в който се посочва седмичната програма и учениците отбелязват своите цели, напредъка си в обучението и материала, който са обсъдили по време на сесиите с наставника. Целта на този дневник е да информира учениците, преподавателите и родителите относно планираните стъпки и напредъка в обучението.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Връзки
Project website
Вид
Практика (direct evidence)
Държава
АВСТРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране