Спри отпадането от училище!

Цялостната цел на проекта е да се намали дялът на учениците, отпадащи от училищата за професионално образование и обучение, като се предоставят материали и инструменти, които позволяват на съветниците и обучаващите лица да развият своите умения за работа с групи, за откриване на ученици, изложени на риск от отпадане, за определяне на специалните характеристики на групите от учащи и за предоставяне на подкрепа, съобразена с индивидуалните потребности, като така се подобрява качеството на техните системи за професионално образование.

Проектът „Спри отпадането от училище!“ е насочен към откриване на ученици, изложени на риск от отпадане, оценка на техните потребности и осигуряване на гъвкава подкрепа. Той се състои от три инструмента, които съветниците и администраторите могат да използват в училища на различни нива от образователната система, в образователни центрове и други заведения. Инструментите са базирани на холистичен подход, като се поставя акцент върху конкретния ученик и неговите възможности в бъдеще.
Трите елемента са:
• Детектор за риск — интерактивен електронен инструмент, проектиран за съветници, с помощта на който да идентифицират ученици, изложени на риск от отпадане и преждевременно напускане на училище. Техниката е предназначена за оценка на онези силни и слаби страни на учениците, които се считат за важни в контекста на учебната среда не само за оценка на риска от преждевременно напускане на училище, но и за определяне на най-подходящия вид подкрепа за различни групи ученици.
• Личен профил — схема за събеседване за наставници, предназначена за систематична оценка на изложени на риск ученици с цел определяне на техните силни и слаби страни и учебната среда, за да могат да се определят техните потребности, така че да им се помогне да постигат по-добре своите образователни и лични цели.
• Гъвкава система за превенция и подкрепа — с нея се предотвратява отпадането на млади хора от училище и се помага на вече отпаднали от училище лица. Тя представлява рамка за наставници и други специалисти, които работят с учащи младежи, която е основана на индивидуалните потребности и осигурява подходяща подкрепа в рамките на различни общности. Сътрудничество се базира на работа на индивидуална основа и намиране на подходящи решения за всяко участващо лице.
„Спри отпадането от училище!“ е европейски проект, насочен към намаляване на преждевременното напускане на училище. Това е финансиран от ЕС проект за трансфер на иновации (в периода 2009—2011 г.), основан на констатациите от проекта PPS, който получи наградата „Насоки за най-добри практики“ през 2007 г. В рамките на този проект инструментите за анализ и наставничество, които се прилагат успешно в Норвегия и Исландия, са прехвърлени към Австрия, Германия, Словения и Чешката република и са адаптирани към националния контекст.

Вид
Практика (direct evidence)
Държава
АВСТРИЯ; ГЕРМАНИЯ; СЛОВЕНИЯ; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране; Национално финансиране