МРЕЖАТА OSCAILT

Мрежата Oscailt за училищни ръководители е създадена през 2009 г. в Лимерик, за да популяризира използването на училищните помещения и съоръжения от общността с оглед на това на учениците да се предостави широк набор от услуги както в рамките на училищните часове, така и извън тях. Тя се използва от директорите, за да се подпомагат взаимно и да споделят опит във връзка със справянето с преждевременното напускане на училище и неравнопоставеността в образователно отношение.

Лимерик е третият по големина град в Ирландия с многобройно мигрантско население и значителни общности, които се намират в по-ниско социално-икономическо положение, което води до голям брой училища, участващи в програмата „Осигуряване на равни възможности в училищата“ (DEIS). Образователното равнище на родителите е ниско, процентът на успеваемост що се отнася до свидетелствата за завършено прогимназиално и средно образование също е нисък. Поради високия процент на безработица (100 % в някои области) в някои случаи неравнопоставеността в образователно отношение е изключително висока. Поради високия процент на децата със слабо развити говорни умения и емоционални/поведенчески затруднения съществува остра нужда от осигуряване на терапевтични услуги за децата. Описаните по-горе характеристики на града изискват всеобхватен подход за целия град по отношение на преодоляването на неравнопоставеността в образователно отношение и изграждането на капацитет на учителите и училищните ръководители.

В рамките на мрежата Oscailt за училищни ръководители директорите се събират в безопасна и подкрепяща среда, за да се подпомагат взаимно и да споделят опит във връзка със справянето с неравнопоставеността в образователно отношение. Те могат да споделят добри практики, да изготвят съвместни кандидатури за финансиране и да намират решения не само в кръга на партньорските училища, но и чрез по-добра комуникация с външни агенции и други училища извън мрежата. Споделянето на опит се осъществява между училищата и чрез сътрудничество и подкрепа от национални и градски органи. Признава се, че пречките пред напредъка на образованието в Лимерик се дължат отчасти на по-широк кръг проблеми, които са извън образователната система. Признава се също така, че решение може да бъде намерено не само в рамките на образователната система, но и чрез действия в други сектори, например чрез междуведомствени проекти и чрез прозрачен форум за комуникация и сътрудничество със заинтересованите страни например.

Връзки
Report on the network
Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране