ПЛАТФОРМАТА PLUGINNOVATION

PlugInnovation е цифрова платформа, която има амбицията да се превърне в национален ресурсен клъстер за предотвратяване на отпадането от училище. Уебсайтът ще събира информация, статистически данни, изследвания и примери за успешни действия, предприети от училищата, с цел да се предотврати преждевременното напускане на училище.

Всеки проект в рамките на Plug In се използва като методологичен семинар за проучване на методите за противопоставяне на преждевременното напускане на училище. В рамките на структурирана система за гарантиране на качеството училищата и общините са свободни да проучат методите за предотвратяване с цел намаляване на дела на преждевременно напускащите училище.

Към момента данните включват предоставените описания и документация по проектите, но обхватът и броят на проектите предоставя материал за проучване на ефективни мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Освен това към анализа са добавени редица задълбочени проучвания, основаващи се на научни данни.

Установени са пет фактора за успех, които ще бъдат използвани като трамплин за проектите в рамките на Plug In 2.0 и ще бъдат публикувани на уебсайта през лятото на 2015 г.

Тези фактори са:

  • Насочване на вниманието към учащия, холистичен подход

Примерите за холистичен подход, насочен към учащия, включват както индивидуални, така и структурни мерки за премахване на пречките пред ученето. В техния обхват попадат както развитието и приспособяването на самото преподаване, педагогическата и структурната подкрепа, практическото обучение на работното място и проучването на бъдещи възможности за професионално израстване, така и мерки, насочени към потребностите на учащите извън училище. Учащите, които е вероятно да напуснат преждевременно училище, често отсъстват повече от училище и това налага по отношение на тях да се използват нетрадиционни подходи.

  • Мониторинг

Решаващата първа стъпка за предотвратяване на преждевременното напускане на училище е да се наблюдават факторите, които показват, че учащите губят интерес към училището и ученето. Някои от най-важните фактори са оценките, резултатите, отсъствията, закъсненията и ангажираността към училището на съответния ученик във и извън класната стая. Върху преждевременното напускане на училище обаче оказват влияние и фактори като компетенциите за решаване на проблеми и социалните измерения, въпросът доколко учащият свързва ученето с бъдещите си цели и връзката му с други учащи и с възрастните.

  • Лични отношения

Положителните връзки и доверието между учащите и възрастните се определят като важни механизми за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Съзнателните усилия за създаване на надеждни отношения влияят върху мотивацията на учащите и тяхното благополучие, както и върху резултатите им в училище. Положителните отношения са от съществено значение за тези, които са изложени на риск от преждевременно напускане на училище, тъй като те ги стимулират да посещават училище, да участват в обучението и да приемат мерките за подпомагане.

  • Гъвкавост

Въпреки че учащите, които са изложени на риск от преждевременно напускане на училище, споделят редица индивидуални или структурни характеристики, потребностите им могат да се различават. Ето защо гъвкавите подходи и методи са важни, за да могат учениците да получат индивидуално разработена помощ при обучението.

  • Сътрудничество

Учащите, които са напуснали преждевременно училище или са изложени на риск от преждевременно напускане, се нуждаят от разнообразни механизми за подпомагане. За даден човек може да се окаже трудно да разпознае социалните партньори или заинтересованите страни, които могат да предоставят необходимата подкрепа. Достъпът до различните съществуващи инициативи може да стане по-лесен, ако сътрудничеството между партньорите се подобри.

Вид
Практика
Държава
ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична; Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране; Национално финансиране