ПРОГРАМИ „ЯНОШ АРАНИ“

Целта на програмите „Янош Арани“ в Унгария е да подпомагат ученици в неравностойно положение по време на средното им образование, като се гарантира, че в края на своето образование те ще получат свидетелство за завършено образование и ще могат да постъпят в университет или да намерят място на пазара на труда.

Първата програма „Янош Арани“, предназначена за талантливи ученици в неравностойно положение, стартира през 2000 г. (AJTP). Няколко години по-късно, през 2004 г., са създадени две други програми за ученици, които се намират в още по-неблагоприятно положение (AJKP, AJKSZP).

Програмите се провеждат в институции за средно образование в сътрудничество с ученическите общежития. Средните училища с добри резултати (гимназии) могат да кандидатстват заедно с ученическите общежития за изпълнение на AJTP (през 2012 г. в тази програма са участвали общо 36 институции). Ученическите общежития могат да кандидатстват самостоятелно за AJKP (през 2012 г. в програмата са участвали 13 ученически общежития), а съвместно с институциите за професионално образование и обучение те могат да кандидатстват за програмите AJKSZP (през 2012 г. в тази програма са участвали 17 партньорства).

Институциите, които получават подкрепа, следва да приемат ученици в неравностойно положение, които отговарят на изискванията на програмата, да им предоставят места в ученическите общежития по време на средното им образование и да организират програми в тяхна подкрепа в областта на обучението и социалната интеграция. Учениците, които са приети по тези програми, могат да бъдат организирани в отделни класове или в интегрирани класове в рамките на образователните институции, като се обучават от учителите в традиционните институции. Учениците работят по индивидуални планове за развитие, подписани от тях и от техните родители. Те подлежат на редовно оценяване, като резултатите от оценките се включват в индивидуалните планове за развитие.

Резултатите от програмите са добри, участващите институции ги харесват, отчасти поради допълнителните средства, които получават, и отчасти поради социалния и педагогически опит, който е от полза и за традиционните ученици в средното образование. Те се оказаха успешни и според външното оценяване. 

Комплексна подкрепа се предоставя на ученици, които са изложени на риск от отпадане от училище: ученици от средните училища, които се намират в неравностойно положение и в неравностойно положение, придружено от редица затруднения, за да се предотврати отпадането им от училище и да се увеличи нивото на тяхната квалификация, както и за да бъдат подпомогнати при прехода между различните училищни степени. С мярката се насърчават систематично целите, определени в стратегията за справяне с преждевременното напускане на училище (мерки за превенция и намеса).

Програмата „Янош Арани“ за насърчаване на талантливи ученици (AJTFP), намиращи се в неравностойно положение, има за цел да даде възможност на децата, чиито родители са най-бедни и с най-ниска образователна квалификация, да посещават успешно пълния курс на средното образование, давайки им шанс за достъп до висше образование.

Програмата „Янош Арани“ за насърчаване на настаняването в интернат (AJFBFP) на уязвими групи ученици — ученици в неравностойно положение, изпитващи редица затруднения, ученици с нискоквалифицирани родители, с ниски семейни доходи, ученици, които са поставени под опека — е насочена към завършване на средно образование (матура) и успешно навлизане на пазара на труда, или към по-висока степен на образование, висше образование с помощта на средствата и методите на интернатите.

Програмата „Янош Арани“ за професионално обучение (AJVTP), предназначена за ученици в неравностойно положение, изпитващи редица затруднения, има за цел да създаде възможности за получаване на квалификация, която може да бъде полезна на пазара на труда за тези ученици, които биха имали минимален шанс да придобият квалификация, ако не участваха в програмата. Съгласно резултатите от мониторинга процентът на отпадане в рамките на AJVTP е под средния за страната — 13 %.

В програмите участват повече от 4000 ученици в неравностойно положение, изпитващи редица затруднения.

Изпълнението е свързано и с „Гаранцията за младежта“. Количественият преглед на ефективността на програмата от 2014 г. показва, че, наред с другото, без тази програма 23 % от учениците, обучавани в рамките на AJTFP, не биха участвали в гимназиално образование, 24 % от учениците, обучавани в рамките на AJFBFP, не биха участвали в образование, което им осигурява възможност да положат изпит за завършване на общо средно образование или средно професионално образование, а биха се обучавали в професионални училища, и 28 % от учениците по програма AJVTP изобщо не биха продължили образованието си.

Връзки
Website (in Hungarian)
Вид
Практика
Държава
УНГАРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране