Програмата за завършване на училище

Програмата за завършване на училище (SCP) в Ирландия осигурява редица местни интервенции в общности в неравностойно положение, които подпомагат задържането на младежите в образователната система. Програмата дава възможност на местните общности да разработят индивидуални стратегии с цел да увеличат в най-голяма степен участието в образователния процес на хората, които са изложени на риск от преждевременно напускане на училище. Тя дава възможност вниманието да се насочи към отделни младежи в училищна възраст, както в училище, така и извън него, както и да се предостави подкрепа, за да се преодолеят неравенствата в достъпа до образование, участието в него и резултатите. Програмата за завършване на училище заема централно място в плана „Предоставяне на равни възможности в училищата“ (DEIS), който представлява политически инструмент за образователно приобщаване.

Програмата за завършване на училище се основава на местни проекти, които се изпълняват под управлението и ръководството на комитет за местно управление (LMC). Този комитет се състои от представители на участващите училища и може да включва представители на родителите и други местни доброволни и регулирани служби. LMC носи отговорност за управлението на проекта, включително за използването на ресурсите на проекта и за отчетността на публичните средства, предоставени от министъра по въпросите на децата и младежта чрез Агенцията за децата и семейството (Tusla). Вземането на решения на местно равнище е основна характеристика на подхода към модела на проекта.

Всяка година в рамките на проектите се оценяват потребностите на местните младежи, които са изложени на риск от преждевременно напускане на училище, за да се изготви остойностено и целенасочено предложение за интервенции (известно като план за задържане в училище). Плановете за задържане в училищата обикновено включват редица инициативи и подкрепа, които се осъществяват на целево равнище, на равнището на цялото училище/целия клас, и когато е уместно — в училище, след училище, извън училище и по време на ваканциите. 

Документи
Detailed description
Връзки
Ministry website
Project website
Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране