Мрежа за превенция на отпадането от училище и Централно бюро за помощ в Антверпен

Мрежата за превенция на отпадането от училище предоставя цялостен пакет от услуги и ноу-хау. Всеки проект е единствен по рода си, насочен е към специфични целеви групи и привлича собствено ниво на финансиране. Акцентът се поставя върху предотвратяването на преждевременното напускане на училище и повторната интеграция на ученици, които са отпаднали от училище. Централното бюро за помощ предоставя подкрепа за учениците и училищата. Често пъти отсъстващите ученици се изпращат в Центъра за ориентиране на учениците, действащ към училищната мрежа, от която е част училището. Когато е необходимо, Центърът за ориентиране на учениците се обръща за помощ към Централното бюро за помощ. Бюрото за помощ предлага индивидуално разработени мерки и дейности за подкрепа на ученици, изложени на риск, или на тези, които са отпаднали от училище, чрез мрежа от различни организации.

Централното бюро за помощ е в центъра на мрежа, която включва следните агенции и заинтересовани страни: Общинския съвет на Антверпен, Съвета по образование на Антверпен, училищни администрации, центрове за ориентиране на учениците, местната образователна платформа, социални служби, младежки служби, Министерството на правосъдието, полицията.

Що се отнася до процеса, училищата са тези, които трябва да предприемат първата стъпка. Училищата работят с центровете за ориентиране на учениците (CLB), за да предоставят индивидуална подкрепа на учениците. Персоналът на CLB включва лекари, медицински сестри, социални работници, психолози и педагози. В опит да се осигури необходимата подкрепа се изготвят индивидуални програми и се търсят индивидуални услуги или програми, които са част от самата мрежа. Когато е необходимо, Централното бюро за помощ осъществява връзка с други организации за подкрепа, например:

  • Наставници за младежи и наставници връстници, които дават индивидуални насоки.
  • Когато са необходими услугите на професионални терапевти, нуждаещите се се насочват към тези услуги.
  • Когато е необходимо, се включват полицейските или съдебните органи.
  • За училищни дейности, при които се работи с родители, необходимата подкрепа за установяване на най-добрия начин за интегриране на родителите в училищната общност се осигурява от НПО „Училищният мост“, която от своя страна се финансира от Общинския съвет.

Град Антверпен организира Мрежата за превенция на отпадането от училище и Бюрото за помощ, за да се бори с преждевременното напускане на училище чрез участието на заинтересовани страни и изграждането на мрежи между градската администрация и гражданското общество. Успехът на тези инициативи зависи главно от следното:

  • Политическия ангажимент от страна на ръководството на Общинския съвет, който се е ангажирал със справянето с проблемите на младите хора в затруднено положение, които може да ескалират в по-големи социални проблеми. Политическият ангажимент означава политическата подкрепа да не се влияе от смяната на политическата администрация.
  • Ясния фокус и осигуряването на ясна концепция на най-високо равнище.
  • Наличието на обща концепция чрез участието на заинтересовани страни, сред които се нареждат: Общинският съвет, училищата, социалните служби, услугите за младите хора, полицията, правосъдната система и организациите на гражданското общество.
  • Основаващата се на факти политика чрез систематично събиране на данни относно показатели, свързани с преждевременното напускане на училище, като например бягството от училище, повтарянето на учебни години, процента на отпадане от училище и демографските промени.
  • Финансовите ресурси, които подпомагат мрежата чрез средства на Общинския съвет, както от администрацията на Фландрия, така и от фондовете на ЕС.
  • Наличието на ясна структура с централна координация, осъществявана от Общинския съвет.
Документи
Detailed description
Вид
Практика
Държава
БЕЛГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране; Национално финансиране