Семейно обучение в рамките на NIACE

Проучване за семейното обучение на NIACE за Англия и Уелс показва, че чрез родителите/настойниците с достъп до семейното обучение се оказва положително въздействие върху редица междусекторни области на политиката, които засягат живота на семействата. Има вероятност този вид въздействие да намали преждевременното напускане на училище в резултат на влиянието, което оказва върху семействата, и да осигури многократна възвращаемост на инвестициите за обществото.

„Семейното обучение“ се отнася до всяка обучителна дейност, която включва деца и възрастни членове на семейството, при която учебните резултати засягат и двете страни и която допринася за културата на учене в семейството.

Проучванията показват, че участието на родителите в училище е над четири пъти по-важно от социално-икономическото положение като влияние върху академичните резултати на младежите на 16-годишна възраст. Това е от голямо значение за намаляването на преждевременното напускане на училище, тъй като много интервенции, които се отнасят до него, са фокусирани върху мерки, свързани с постиженията и социално-икономическото положение, по начин, който се ограничава до пряка дейност в класната стая. „Семейното обучение“ е утвърден, високо ефективен и рентабилен начин за участие на родителите, чрез който се противодейства пряко на факторите, водещи до преждевременно напускане на училище.

„Семейното обучение“ е насочено към това и засилва посланието, че за да се намали вероятността от преждевременно напускане на училище, лицата, вземащи решения, трябва да потърсят решение извън училищните помещения. На първо място, те трябва да инвестират в интервенции в рамките на по-широката общност, а на второ място, с помощта на съответните партньори трябва да подчертаят връзката между това, което се случва в класната стая, и възможностите за учене извън училището. Последното включва дейности, които подпомагат прехода от заниманията през ранните години към началните училища.

 За повече информация относно „Семейното обучение“, можете да се свържете със Сузана Чеймбърс, ръководител на „Семейното обучение и обучението между поколенията“ към NIACE, по електронната поща на адрес Susannah.Chambers@niace.org.uk

Вид
Document
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране; Частно финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :