Година на преход — широк образователен опит

Инициативата „Година на преход“, която се предлага от редица ирландски училища, позволява на учениците (на възраст около 15 години) да придобият широк образователен опит с оглед постигането на по-голяма зрялост. Тя се провежда след завършване на прогимназиалния курс (долен курс на средното образование) и преди преминаване към по-нататъшно обучение и/или професионална подготовка. Тя създава връзката, която помага на учениците да направят прехода от високо структурираната среда на прогимназиалния курс към среда, в която ще трябва да поемат по-голяма отговорност за собственото си обучение и за вземането на решения.

По време на „Годината на преход“ учениците вземат участие в учебни стратегии, които са действащи и експериментални и които им помагат да развият широк набор от общоприложими умения за критично мислене и способности за прилагане на творчески подход при решаването на проблеми.

Инициативата „Година на преход“ следва да предоставя на учениците и възможност да обмислят и да осъзнаят значението на образованието и обучението за тяхната подготовка за непрекъснато променящите се изисквания в работната среда и взаимоотношенията в света на възрастните. Задачата ѝ е да насърчава личното, социалното, образователното и професионалното развитие на учениците и да ги подготвя за ролята им на самостоятелни, ангажирани и отговорни членове на обществото.

Целите и философията на „Годината на преход“ следва да се възприемат от цялото училище. Училищата, в които се предлагат програмите за „Година на преход“, носят отговорност за задаването на подходящи цели и за определянето на стъпките, необходими за тяхното постигане.

Училищата следва да ангажират родителите, работодателите и по-широк кръг заинтересовани страни като партньори в областта на образованието по всички аспекти на програмата и да гарантират нейното ефикасно и ефективно прилагане.

Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Местно финансиране