TEIP — програма за образователни области с приоритетна намеса

Основната цел на португалската програма TEIP е да се насърчава приобщаването към училище за райони в неблагоприятно положение, в които има деца, изложени на риск от социално изключване. Разработени са специални планове за подобряване, които насърчават установяването на цикъл за подобряване във всеки училищен клъстер.

Програмата за образователни области с приоритетна намеса стартира през 1996 г., като основната ѝ цел е да се насърчи приобщаването към училищното образование в райони в неблагоприятно положение, които включват деца, изложени на риск от социално изключване. От 2006 г. се прилага втора версия на програмата, като основната ѝ цел е намаляване на преждевременното напускане на училище (ESL) и насърчаване на образователните постижения. През 2012 г. стартира трета версия, която затвърждава целите на втората версия и подчертава качеството на резултатите от обучението.

Към този момент програмата включва 137 училищни клъстера, което представлява 17 % от всички училищни клъстери в Португалия. Всички тези училища са приканени да разработят специални планове за подобряване, които се основават на договореност между училището и училищните власти по отношение на мерки, цели, оценка и допълнителни ресурси.

Специалният план за подобряване обхваща четири различни области, а именно: 1) подкрепа за подобряване на обучението; 2) управление и организация на мерките на клъстера; 3) предотвратяване на преждевременното напускане на училище, отсъствията и липсата на дисциплина и 4) отношенията училище/семейства/общност.

Въпреки че училищата могат да разработят стратегически мерки в четирите посочени области, това не означава, че те са задължени да включат всяка от тях в специалния план за подобряване. Методологията на програмата е във всеки един клъстер да се насърчава цикъл на подобряване. Цикълът на подобряване следва да включва събиране на съответните данни, които дават възможност училището да установява проблеми и критични въпроси, с цел да се изготвят стратегии, които да отговарят на целите. Стратегическото действие предполага процес на установяване на различни етапи, като например определяне на задачи, показатели и цели, мониторинг и самооценка. След това въз основа на разсъждения относно процеса и резултатите в клъстерите се взема решение дали следва да направят промени в стратегическото действие.

По-голямата част от трудностите, с които се сблъскват клъстерите по отношение на процеса на планиране, се отнасят до въпроси, свързани с отдаването на приоритет. Въпреки че е лесно да се определят критичните въпроси, изготвянето на стратегически план става трудно, ако в клъстера няма обща концепция . Ето защо от съществено значение са изборът и непрекъснатото професионално развитие на ръководителите. Те носят отговорност за популяризиране на общата концепция и споделените цели в цялата училищна общност. Популяризирането на обща концепция в училищата е от съществено значение, за да могат учителите да развият съответния опит и капацитет, за да работят в екипи с други специалисти и с по-широк кръг заинтересовани страни от общността.

Всяка година клъстерите, включени в програмата TEIP, изпращат на Главна дирекция „Образование“ доклад за първия учебен срок и окончателен доклад. В доклада за първия срок се съдържат набор от съответните данни от първия срок, информация за мониторинга на постигнатите резултати до този момент и възможните промени на действията според нуждите. Окончателният доклад е важен инструмент за анализ и вземане на решения на равнището на клъстера, но е важен и за изготвянето на оценка на програмата като цяло, на национално равнище. Този инструмент включва задълбочен анализ на резултатите от няколко програмни области, оценка на постигнатите цели, включените резултати и процеси, както и оценка на неуспехите и мерките за подобряване.

Изпълнението на програмата се подпомага чрез национални срещи, срещи между Главна дирекция „Образование“ и клъстерите, микромрежите и мрежите на експерти в образованието.

Вид
Практика
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране