ПОКАЗАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА В УЧИЛИЩАТА

Показателите във връзка с преждевременното напускане на училище и подобряването на обучението се използват в Португалия за насърчаване на подобряването на качеството на резултатите на учениците и за признаване/награждаване за качествената работа, извършвана от всички публични училища.

Програмата TEIP — програма за образователни области с приоритетна намеса, има следните цели: да подобрява резултатите от обучението и да насърчава качеството на образователните модели, да премахва преждевременното напускане на училище и отсъствията; да намалява случаите на нарушаване на дисциплина и да засилва връзките между училищата, семействата и общностите. Включените в програмата групи са разположени в райони в неблагоприятно социално-икономическо положение, в които образователните неуспехи се дължат на насилие, преждевременно напускане на училище, отсъствие и детски труд.

На национално равнище Министерството на образованието и науката е създало два показателя, с цел да се насърчава подобряването на качеството на резултатите на учениците и да се признава/награждава качествената работа, извършвана от всички публични училища. С показателя за ефективност на образованието (EFI) се оценяват годишната динамика на образователните постижения на учениците и съгласуваността между резултатите от вътрешната оценка и резултатите от външната оценка (в този случай националните изпити). Постигнатото от училището подобрение се измерва спрямо отправната точка на училището (във връзка с предходната година).  Показателят за риска от отпадане от училище (RA) се основава на броя на учениците, за които в края на всяка учебна година е докладвано, че са отпаднали, отписани са от училище или повтарят учебната година поради натрупани отсъствия. Училищата, които са намалили тази бройка, могат да получат допълнителни средства за справяне с преждевременното напускане на училище. Така например, за да получи 30 допълнителни кредита, дадено училище трябва да намали нивото на отпадане до по-малко от половината спрямо предходната година.

Успоредно с тези измервания съществуват и други инициативи, които са достъпни за всички училища с цел насърчаване на успеха на учениците, напр. Програмата за допълнителен успех в училище (PMSE), посредничеството/наставничеството, насоките и психологическата подкрепа в училищата.

Освен това от учебната 2012/13 година при изготвяне на своята външна оценка на програмата на училищата Главният инспекторат по образованието и науката взема под внимание показател, наречен Очаквана стойност, който дава възможност да се сравнят резултатите  на всяко училище (и тяхната динамика) с тези на другите училища в подобна ситуация. Този показател хвърля повече светлина върху оценката, като я прави по-справедлива за училищата, например за тези, които се намират в неблагоприятна среда.

Целите за всяка училищна група по програмата TEIP се определят съгласно четири различни направления, които включват показателите: Направление 1 — постижения от изпитите (национална оценка), определени посредством показателя за успеваемост и средната оценка; Направление 2 — вътрешна оценка на постиженията, определена посредством показателя за успеваемост и показателя за процента на учениците с добри оценки по всички дисциплини. Направление 3 —  преждевременно напускане на училище, определено посредством показателя за процента на преждевременно напускане на училище, и накрая направление 4 —  нарушаване на дисциплината — показател, който измерва броя на докладваните случаи на нарушаване на дисциплината от един ученик. Всички цели се основават на данните, събрани през 3-те предходни години, с цел да има еднаква отправна точка за всяко училище и да се определят достижими и справедливи цели.

Накратко, според описаните показатели се наблюдава увеличение на броя на групите училища по програмата TEIP, при които процентът на преждевременно напускане на училище е по-нисък от националния процент на преждевременно напускане на училище. През първите девет учебни години почти половината от групите са намалили процента на отсъствията в сравнение със средната стойност от предходните 3 години. Що се отнася до нарушаването на дисциплината, броят на проявите на един ученик е по-малък при почти половината от групите. Повече от 20 % от групите имат успеваемост, която е по-висока от средната за страната, а 43,3 % от групите са намалили разликата спрямо средния процент за страната при повече от половината от националните изпити.

Вид
Практика
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Национално финансиране