РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

В система с високи нива на училищна автономия, каквато е тази във Фландрия, фламандското Министерство на образованието работи по установяването на рамка с ясни насоки за училищата и местните органи (които са отговорни за училищното образование) относно начините за създаване на местни мрежи за сътрудничество. Основните предпоставки за добро местно сътрудничество са: ясни роли и отговорности, реалистични цели, участие на всички заинтересовани страни, разработване на действия на местно равнище.

Първата стъпка от изграждането на ефективна мрежа на местни заинтересовани страни се състои в това да се набележат всички заинтересовани страни в региона, за да може да се определят ролите и отговорностите. Това ще осигури на училищата и на всички други местни заинтересовани страни яснота относно това кой какъв вид помощ може да предостави, кой може да поеме отговорност и как те могат да участват в борбата на местно равнище с бягството от часовете и преждевременното напускане на училище. На този етап е много важно да се определи кой ще ръководи създаването на местната рамка и обединяването на всички заинтересовани страни.

Втората стъпка е свързана с определянето на общи цели за всички местни заинтересовани страни. Всеки е поканен да участва в обсъждането на целите, които иска да се определят. Целите трябва да бъдат реалистични. По-добре е да се постави акцент върху няколко цели, отколкото да се подхожда с големи амбиции. За всяка цел трябва да се определят показател и краен срок.

Третата стъпка е свързана с постигане на съгласие относно ангажиментите. Кой ще поеме ангажимент за съответните цели и по какъв начин ще ги осъществи? Какви действия са необходими и кой ще бъде отговорен за осъществяването им? Насоките в този раздел се основават на документи на ЕС относно преждевременното напускане на училище и на фламандския план за действие за намаляване на преждевременното напускане на училище. Те обхващат превенцията, интервенцията, компенсацията и мониторинга.

Последната стъпка се отнася до ангажиментите във връзка с оценката и мониторинга. Как ще се оценява изпълнението на местния план за действие? Колко пъти в годината ще се срещат всички заинтересовани страни? По какъв начин ще докладват един на друг?

В края на изпълнението става ясно, че освен този инструмент на местната рамка, местните заинтересовани страни се нуждаят от идеи относно вида на ангажиментите, които могат да поемат, ефективните дейности в борбата срещу преждевременното напускане на училище и хората, които напускат училище преждевременно. Ето защо се разработва ръководство с идеи за местните заинтересовани страни, което да им помогне да въведат рамката на практика.

Изпълнението показва, че местните партньори трябва да изготвят местна политика и план за действие срещу преждевременното напускане на училище, включително ясни роли и отговорности за всички заинтересовани страни, реалистични цели с приоритети, споразумения относно ангажираността във връзка с начините за реализиране на целите и ясни решения относно начините за оценяване и последващото изпълнение на различните дейности.

Въпреки това е трудно рамката да се приложи на практика. Местните органи са задължени да поемат ръководството, макар че не е сигурно дали те са най-добрият партньор за това и дали са готови да се ангажират с него без допълнително финансиране. Какво ще направят училищата? Във Фландрия училищата традиционно са много независими и автономни и не допускат външни партньори в своите помещения. Дългосрочната цел на този инструмент обаче е да се мобилизират всички местни партньори и да се справят заедно с преждевременното напускане на училище.

Вид
Практика
Държава
БЕЛГИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
N/A
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране

Този ресурс е част от следните области / подобласти :