JOPO — ГЪВКАВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Финландия разработва новаторски методи и процедури за обучение, които да отговарят на индивидуалните нужди, чрез използването на основано на дейности обучение, обучение в малки групи, обучение на работното място, както и различни среди за обучение за намаляване на отпадането от училище.

Проектът „Гъвкаво основно образование“ (JOPO®) стартира през 2006 г. като проект на Министерството на образованието на Финландия. Неговата цел е да се разработят нови методи и процедури за обучение, които да спомогнат за намаляване на отпадането от училище. Тези нови методи отговарят на индивидуалните потребности, като се използват основано на дейности обучение, обучение в малки групи, обучение на работното място и различни среди за обучение. Дейностите в рамките на JOPO помагат на учениците да завършат училище и да кандидатстват за по-нататъшно обучение посредством сътрудничество с много специалисти, ранна намеса и засилено сътрудничество между училището и дома. JOPO е предназначен за ученици от 7 до 9 клас, които са на възраст 13—15 години. През 2013 г. броят на учениците, участвали в JOPO, е приблизително 1800.

Дейностите в рамките на JOPO се провеждат в малки групи и се ръководят от учител и още един специалист. Учителите обикновено са преминали специално обучение, а техни партньори обикновено са специалисти, работещи с младежи, инструктори, работещи с младежи, педагози от общността или асистенти за деца със специални потребности. Най-важните форми на дейност са обучението в малки групи и предоставянето на индивидуални насоки; обучението на работното място и евентуално обучението по други предмети в рамките на обикновени групи за обучение. Други дейности включват училищни лагери и различни екскурзии, организирани с цел да се развива екипен и общностен дух. Учениците участват също така във форми на обучение и специални курсове, които са създадени специално за тях.

По-специално групите в рамките на проекта JOPO са разработили методи за обучение, които се основават на дейности и са насочени приоритетно към обучение, основано на проучване и сътрудничество, и проектно обучение, вместо на ръководено от учители обучение. Вместо ориентираното към предмета обучение, в рамките на проекта JOPO е разработено тематично обучение, при което времето се използва в по-голяма степен според потребностите и ситуацията. Акцентът в различните групи се характеризира с известни различия. В някои групи фокусът се определя в по-голяма степен от ръководено от специални нужди и индивидуално обучение, докато в други се предпочита обучението на работното място. Дейностите на някои групи са съсредоточени върху обучение,  което се базира на силните страни и интересите на учениците и засилва тяхната увереност, самочувствие и бъдеща ориентация. Основната образователна задача във всички групи, която се състои в изучаване на основни умения за справяне с живота (управление на времето, работа в група) и социално поведение, отнема голяма част от времето за сметка на действителното обучение.

Най-често срещаните причини за участие в група в рамките на JOPO са проблеми с мотивацията, необходимост от обучение в малка група и слаби постижения в училище. Ситуацията в семействата и условията на живот на учениците, включени в рамките на JOPO, са по-трудни от обичайните и това се изразява в психосоциални проблеми и несигурност, а делът на децата в тези групи, които са от семейства с един родител, е над средния.

Дейностите в рамките на JOPO са ефективни. При почти 90 % от учениците положението се е подобрило в сравнение с първоначалното състояние. Що се отнася до учениците, които не са се възползвали, изключително тежкото семейно положение и условия на живот са основната причина за невъзможността да  се обучават дори в рамките на JOPO. Най-голямото въздействие на проекта JOPO се изразява в това, че учениците получават свидетелствата си за завършено образование, броят на отсъствията навалява, а мотивацията за учене се подобрява.

Положението на учениците е повлияно в най-голяма степен от работата в малка група и личната подкрепа и насоките, които получават. Други видове дейности, които дават резултат, са обучението на работното място, незабавната намеса в случай на отсъствие и засиленото сътрудничество между дома и училището. На практика разликите между различните процедури в рамките на JOPO са малки и резултатите показват, че въздействието е индивидуално; с други думи, успехът се обяснява повече със средата на ученика и неговите условия на живот, отколкото с използването на определени модели на действие в рамките на JOPO. Поради това един модел дава резултат при едни ученици, а при други не работи. Разграничаващият фактор по отношение на постигнатото е до каква степен ученикът е участвал в нетрадиционни дейности, главно в обучение на работното място и по време на училищни лагери. Учениците, които са най-облагодетелствани от JOPO, са участвали в посочените дейности няколко дни повече от тези, които са облагодетелствани в най-малка степен.

Дейностите в рамките на JOPO са възприети като постоянна мярка и са включени в Закона за основното образование и в правителствения указ.

Вид
Практика
Държава
ФИНЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране