Учебни методики „Допълнителен успех“

Инициативата „Допълнителен клас“ в Португалия предоставя допълнителна подкрепа за избрани групи ученици със сходни умения. Мярката е насочена към конкретни учебни години съгласно потребностите на учениците в рамките на 1-вия, 2-рия и 3-тия цикъл от основното и средното образование. Тя обхваща инициативата „Допълнителен клас“ и проекта „Феникс“, представляващи модели за организация на класа, с които се цели да бъдат подпомогнати всички ученици в процеса на учене.

„Допълнителният клас“ е паралелен клас, в рамките на който всички ученици участват под формата на малки групи. В началото на учебната година в този клас няма ученици. По време на учебната година учениците със сходно ниво на владеене на материала и/или стил на учене посещават „Допълнителния клас“ за срок от шест седмици. В края на учебната година всеки от учениците е участвал в този специален клас. Проектът „Феникс“ също включва временна интеграция на ученици в специален клас — „гнездото“ — който е предназначен за тези, при които се наблюдават пропуски в обучението в част от учебния материал, или онези, които вече са постигнали успех в обучението, с цел да бъдат насърчени да постигнат по-високи постижения.

И при двата организационни модела се гарантира, че учениците посещават същия брой работни часове като в първоначалния клас, както и че идват на училище и си тръгват от него по едно и също време.

Броят на учениците в класовете е намален и при двата модела, учителите (ако това е възможно при модела „Допълнителен клас“), предметите и учебното съдържание в специалните класове са същите като при първоначалните класове. Мярката може да се прилага по отношение на един или повече предмети (обикновено португалски език и математика и други предмети, при които има високото равнище на неуспеваемост). Провежданите и в двата класа занимания  са фокусирани в по-голяма степен върху потребностите на учениците, като са взети предвид стилът им на учене и нивото на владеене на материала. Освен това учителите имат възможност да разработват специални стратегии за обучение, като се зачита различният ритъм на учене и се обръща специално внимание на всеки ученик.

И учениците, и родителите се информират за постиженията от учителя, който отговаря за класа, и чрез интернет.

Вид
Практика
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране