Sala Farol — Стая във фара — подкрепа при затруднения с ученето

Програмата „Стая във фара“ се фокусира върху трудностите, които всеки учащ се среща при ученето. Тя осигурява индивидуален тип подкрепа за учащите се посредством периодично обучение в малки групи с (допълнителна) помощ от страна на учителите. На определени ученици се предоставя индивидуален учебен план, който им помага да постигат учебните цели.

Програмата се фокусира върху трудностите, които всеки учащ се среща при ученето. Със затрудненията при ученето се занимават помощник-учители. Учениците се определят от класния ръководител според оценката по време и в края на всеки учебен срок. Решенията относно необходимата подкрепа се вземат от класния ръководител, помощник-учителя и непедагогическия персонал, като психолога или социалния работник, който е изготвил индивидуалният учебен план на ученика.

В основата си мярката представлява намеса, насочена към подпомагане на учащите се, които срещат затруднения при ученето. По време на планираните часове по „Подкрепа за обучение“ и на предлаганата „Допълнителна подкрепа“ (които са част от обичайната начална степен на образование) учениците се организират в групи от по 2—4 души, които се отделят от останалите ученици в класа, за да работят по по-конкретни въпроси. Индивидуалният работен план е инструментът, който служи за насочване на намесата заедно с мониторинга и оценката на развитието на всеки ученик. Намесата се осъществява от класния ръководител, помощник-учителя и непедагогическия персонал и е съобразена в максимална степен с индивидуалните потребности.

Учебните постижения са структурирани в пакети и са представени по начин, който позволява на учениците да се самооценяват (самооценка и самоконтрол). Когато се справят с едно ниво, учениците могат да преминат към следващото.

Развитието на всеки ученик, свързано с конкретни компетенции, които подлежат на намеса, се наблюдава на равнището на съответния департамент. Следи се и броят на часовете за подкрепа, посещавани от всеки ученик.

Документи
Short description
Video
Вид
Практика
Държава
ПОРТУГАЛИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Национално финансиране