Гимназиалното образование е за мен — мярката LYCAM във Франция

Прилаганата във Франция мярка LYCAM (Le Lycée, ça m’intéresse) се използва от персонала и консултантите психолози в областта на професионалното ориентиране като инструмент за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. LYCAM се основава на въпросник с превантивна насоченост, който дава възможност за ранно идентифициране на ученици, които са изложени в най-голяма степен на риск от отпадане от училище и позволява да се предприемат подходящи действия в зависимост от естеството на необходимата подкрепа.

Мярката LYCAM е разработена в Канада през 90-те години и се появява във Франция в началото на 21-ви век. Тя е възприета от няколко образователни органа („академии“) и се използва от персонала и консултантите психолози в областта на професионалното ориентиране като инструмент за предотвратяване на преждевременното напускане на училище в много учебни заведения.

LYCAM се основава на въпросник с превантивна насоченост. Това дава възможност за ранно идентифициране на ученици от средните училища, които са изложени в най-голяма степен на риск от отпадане от училище, и позволява да се предприемат подходящи действия в зависимост от естеството на необходимата подкрепа. Въпросникът е създаден въз основа на 7 направления:

  • отношението на семейството към училището (ролята на семейството в обучението на децата);
  • академични училищни проекти (проекти, свързани с учебните дисциплини, интересите в училище, стремежа към постижения);
  • академични постижения (самооценка на ученика за неговите способности за работа и академични постижения);
  • увереност (отнася се до академичния успех);
  • отсъствия (отношение и поведение, свързано с посещаването на училище, приемане или отхвърляне на правилата в гимназията);
  • необходимост от подкрепа от страна на учителите (качество на взаимоотношенията между ученика и преподавателите);
  • интереси в училище (интересите на ученика във връзка с неговото образование и училищен живот).

Попълването на въпросника отнема 20—30 минути. Тези данни се събират с цел да се започне от трудностите, мотивацията и личното мнение за училището на учениците от средните училища. Констатациите могат да бъдат индивидуални или колективни. В качеството си на експерт консултантът психолог в областта на професионалното ориентиране участва пълноценно в анализа на резултатите.

Ползата от този инструмент е, че въпросите са фокусирани върху фактори, които са пряко свързани с училищната среда. Ето защо отговорите са от пряко значение за персонала.

Чрез задаване на въпроси на учениците и насочване на мисленето им към интензивността на техните чувства инструментът ги насърчава също да разсъждават върху собствените си решения. Това е инструмент, предназначен за определяне на положението на ученика в контекста на училищния живот. Той не е предназначен за оценяване на равнищата на умения и знания, а допълва вече въведените такива инструменти.

Корективните действия, като дискусионни групи или помощни семинари, се предприемат въз основа на тези резултати.

Документи
Short description
Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране