КОМИТЕТ ПО ЗДРАВНО И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (CESC) ВЪВ ФРАНЦИЯ

Комитетът по здравно и гражданско образование (CESC) включва всички членове на образователната общност и местните партньори на началното или средното училище (местно управление, полиция, правораздавателни органи и сдружения). Комитетът, който се председателства от директора, извършва дейности в областта на гражданското образование, изготвянето на план за превенция на насилието, предлагането на инициативи за оказване на подкрепа на родители, които се намират в затруднено положение, и борбата със социалното изключване, определянето на програма за здравно и сексуално образование, предназначена за насърчаване на безопасното поведение. CESC обединява разнообразни мерки с цел да подготви учениците да работят и да живеят заедно, като зачитат равенството между жените и мъжете, да правят избор и да упражняват гражданските си права.

Комитетът по здравно и гражданско образование  е орган за анализ, наблюдение и мониторинг, който изготвя, изпълнява и оценява образователния план по отношение на превенцията и във връзка със здравното и гражданското образование, което е интегрирано в план за действие на началното или средното училище.

Този холистичен, обединяващ процес води до по-голяма последователност и яснота по отношение на политиката на институцията. Това се постига чрез укрепване на образователната роля на всяко начално училище, прогимназия и гимназия и чрез осъществяване на връзка между обучението и различните извънучебни занимания от училищния живот, включително: Съвета на учениците от средните училища (CVC); Съвета на учениците от гимназиите (CVL); спортни асоциации; т.нар. „maison des lycéens“ (социални, културни и спортни асоциации на средните училища) и др. Целта на CESC е по този начин да подготвя по-добре учениците за живота чрез обществено образование, като в същото време им помага да развиват отговорно отношение и поведение към самите себе си, към другите и към околната среда.

Това е орган, който обединява процеси и различни видове действия. Той координира техния индивидуален и допълващ принос, като по този начин създава междудисциплинарен подход към гражданството. Освен това той създава условия за изпълнението на тези процеси и за създаването на необходимите партньорства.

CESC обединява разнообразни мерки с цел да подготви учениците да работят и да живеят заедно, като зачитат равенството между жените и мъжете, да правят избор и да упражняват гражданските си права.

CESC:

  • 1. Допринася за гражданското образование;
  • 2. Изготвя план за превенция срещу насилието;
  • 3. Предлага действия за подпомагане на родители, които се намират в затруднено положение, и за борба с изключването, както и
  • 4. Въвежда здравно и сексуално образование и програма за превенция на рисково поведение.

Засегнати области
В рамките на непрекъснатия образователен път от началното до средното училище са обхванати следните области, по отношение на които се прилага холистичен подход:
Програма за образование в областта на гражданството и програми за гражданско образование;
Предотвратяване на насилието (телесна повреда или накърняване на достойнството на човека, независимо от това, дали е свързано с необходимост от закрила на детето, расистки или антисемитски действия, сексистско или хомофобско поведение, сексуално насилие или ритуални практики);
Здравно образование, включително позоваване на отговорно поведение при профилактиката на болестите, предавани по полов път, включително СПИН;
Сексуално образование и образование в областта на взаимоотношенията;
Превенция на високорисково поведение, включително прояви на зависимост (борба с пушенето и злоупотребата с алкохол);
Обучение по оказване на първа помощ.
Образование, свързано с безопасността и риска;
Обучение по пътна безопасност;
Образование за устойчиво развитие.

Документи
Detailed description
Вид
Практика
Държава
ФРАНЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране