LIT3 — ОГРАМОТЯВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН — ФОКУС ВЪРХУ СЕМЕЙСТВАТА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

LIT3 aims to promote family literacy (reading and health literacy) in Roma communities as a tool for raising the attainment level of Roma children in general education. To this end the project is developing and field testing a coherent family literacy programme targeting 3 generations; developing an evidence-based European policy for family literacy and engaging key stakeholders in developing local strategies for implementing family literacy policy and programmes. Samples of curricula and learning materials are available.

LIT3 има за цел да насърчава ограмотяването в семейна среда (четене и здравна грамотност) в ромските общности като инструмент за увеличаване на нивото на посещаемост на децата от ромски произход в общото образование. За тази цел в рамките на проекта се разработва и тества съгласувана програма за ограмотяване на семейството, насочена към 3 поколения; разработва се също основана на фактите европейска политика за ограмотяване в семейна среда и участие на основните заинтересовани страни в изготвянето на местни стратегии за прилагане на политики и програми за ограмотяване в семейна среда. На разположение са образци на учебните програми, както и материали за обучение.

Вид
Практика
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; РУМЪНИЯ; СЛОВАКИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране