Диалогични литературни сбирки в рамките на INCLUD-ED

Диалогичните литературни сбирки са една от успешните образователни дейности , установени в рамките на изследователския проект INCLUD-ED. Те се използват за подобряване на образованието на децата и младежите в различни видове контекст по целия свят. Диалогичните литературни сбирки представляват диалогично четене, което се основава на два принципа: четене на класическо литературно произведение (като например „Ромео и Жулиета“, „Одисея“, „Дон Кихот“) и споделяне на мнения за смисъла, интерпретации и разсъждения с помощта на методологията за диалогично учене. Сбирките могат да включват деца и членове на техните семейства. Този пример дава възможност да се разберат диалогичните литературни сбирки и резултатите от тяхното практикуване.

Диалогичните литературни сбирки са една от успешните образователни дейности , установени в рамките на изследователския проект INCLUD-ED — стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-а рамкова програма за периода 2006—2011 г.). С INCLUD-ED се анализират образователните стратегии, които допринасят за преодоляване на неравенството и насърчаване на социалното сближаване, както и водещите до социално изключване стратегии, по-специално чрез съсредоточаване върху уязвими и маргинализирани групи. Успешните образователни дейности в подкрепа на образованието на учениците, изложени на риск имат универсални компоненти, които са се доказали като преносими в най-различен контекст и водят до образователен успех. Диалогичните литературни сбирки се използват за подобряване на образованието на децата и младежите в различни видове контекст по целия свят.

Значението на четенето в обществото е безусловно. Тъй като четенето е основно умение за по-нататъшно обучение, учениците, които имат проблеми с него, неизбежно ще срещнат сериозни проблеми и в други дисциплини. Обратно, добрите умения за четене улесняват достъпа до други области от учебната програма и като цяло намаляват риска от повтаряне на учебни години и отпадане от гимназията. С други думи, трудностите при четенето отговарят на висок дял слаби постижения, сегрегация, преждевременно напускане на училище и неравнопоставеност в образованието. Това засяга преди всичко различните малцинства, като например имигранти или ученици от ромски произход, които често пъти са подложени на сегрегация при официални и неофициални процедури в различни видове училищен контекст и в училищата, в които вече са записани.

В съответствие с данните от учебните дисциплини, особено в областта на четенето, диалогичните литературни сбирки повишават качеството и количеството на взаимодействията на всички ученици чрез диалогичен подход към ученето. В теорията на диалогичното учене се твърди, че учащите достигат до дълбоко разбиране на предмета, като участват в процесите на лична и социална трансформация чрез диалози, които са равнопоставени, признават и надграждат културната компетентност на всеки човек. Диалогичното учене е насочено към трансформация, подобрява инструменталното измерение на диалога, основава се на солидарност, действа като източник за създаване на смисъл и популяризира еднаквата ценност на различния произход.

Диалогичните литературни сбирки могат да се използват като самостоятелна практика, но се прилагат в училищата и като „Общности за учене“ заедно с други успешни образователни дейности, като например „Интерактивни групи“ и „Семейно образование“. „Общности за учене“ е проект, който се основава на цялостна училищна интервенция чрез успешни образователни дейности, с помощта на които да се преодолее преждевременното напускане на училище и да се подобрят резултатите в училище и социалното сближаване. Напредъкът, постигнат в тези училища, е причина Европейската комисия и Съветът на Европа да препоръчват училищата като „общности за учене“ като един от подходите за намаляване на преждевременното напускане на училище и подобряване на резултатите от ученето.

Благодарение на представянето на успешни образователни дейности на две международни конференции в Европейския парламент в Брюксел хиляди деца в цяла Европа са подобрили постиженията си и са увеличили възможностите си да продължат успешно развитието си в училище. Социалното и политическото въздействие на този проект е причината, поради която Европейската комисия го е включила в списъка с 10-те най-добри изследователски проекта с най-голямо въздействие в Европа; INCLUD-ED е единственият проект от областта на социално-икономическите и хуманитарните науки, избран да бъде включен в списъка.

Вид
Практика
Държава
АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Pre-school; Primary; Secondary
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране