УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

С настоящия доклад се цели да се предостави информация и да се дадат насоки за краткосрочното и средносрочното стратегическо планиране в 10-те градски общини в рамките на Urbact — PREVENT и всички други общини, местни органи и училища в цяла Европа във връзка с участието на родителите в образованието за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Настоящият преглед се основава на анализ на документи на Комисията и Съвета на ЕС относно преждевременното напускане на училище и социалното приобщаване, както и на диалога и текущия процес на консултации с 10 общини, участващи в проекта Urbact — PREVENT, и разглежда международни изследвания, свързани с тази област. PREVENT се финансира по програма Urbact на ЕС.

В доклада се определят три главни области за холистичен, диференциран и систематичен фокус върху участието на родителите в образованието, по-специално за предотвратяване на преждевременното напускане на училище:

  1. Информиране (общността и отделните семейства)
  2. Здравеопазване
  3. Демократични системи в училищата

Препоръките в доклада са предназначени за: а) обществени центрове за подкрепа на семействата; б) обществени центрове за учене през целия живот и в) насърчаване на демократичните системи на комуникация в училищата.

Документи
Report
Връзки
PREVENT Project website
Вид
Document
Държава
АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
N/A
Интензитет на интервенцията
N/A
Източник на финансиране
N/A