ИНТЕРАКТИВНИ ГРУПИ В РАМКИТЕ НА INCLUD-ED

Интерактивните групи са една от успешните образователни дейности , установени в рамките на изследователския проект INCLUD-ED. В рамките на този проект се анализират образователни стратегии, които допринасят за преодоляване на неравенството и насърчаване на социалното сближаване, както и водещите до социално изключване стратегии, по-специално чрез съсредоточаване върху уязвими и маргинализирани групи. Интерактивните групи се използват за подобряване на образованието на децата и младежите в различни видове контекст. Те включват разпределение на учениците от един клас в малки разнородни групи, всяка от които е подпомагана от възрастен. Всяка от тези групи включва четири или пет ученици и е организирана разнородно, що се отнася до нивото на способностите, пола, културата, езика и етноса. Този пример дава възможност да се разберат интерактивните групи и резултатите от тяхното практикуване.

Интерактивните групи са една от успешните образователни дейности , установени в рамките на изследователския проект INCLUD-ED: Стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-а рамкова програма за периода 2006—2011 г.). С INCLUD-ED се анализират образователните стратегии, които допринасят за преодоляване на неравенството и насърчаване на социалното сближаване, както и водещите до социално изключване стратегии, по-специално чрез съсредоточаване върху уязвими и маргинализирани групи. Успешните образователни дейности подкрепят образованието на учениците, изложени на риск, имат универсални компоненти, които са се доказали като преносими в най-различен контекст и водят до образователен успех. Интерактивните групи се използват за подобряване на образованието на децата и младежите в различни видове контекст по целия свят.

Теоретичната рамка, която стои в основата на интерактивните групи, се отклонява от обширната научна литература, в която се посочва отрицателното въздействие на групирането по способности върху ученето, очакванията и самочувствието на учениците, възможността да се учат от връстниците си и да преминават в групи с по-високи способности, особено за уязвимите ученици, както и необходимостта от увеличаване и разнообразяване на взаимодействията, на които са изложени учениците. В съответствие с изключителните подходи при учебните науки интерактивните групи включват и насърчават качеството и количеството на взаимодействията на всички ученици с диалогичен подход към ученето. В теорията на диалогичното учене се твърди, че учащите достигат до дълбоко разбиране на познанията по предмета и участват в процесите на лична и социална трансформация чрез диалози, които са равнопоставени, признават и надграждат културната компетентност на всеки човек, насочени са към трансформация, подобряват инструменталното измерение на диалога, основават се на солидарност, действат като източник на създаване на смисъл, базират се на еднаквата ценност на различния произход и я популяризират. По този начин интерактивните групи успяват да доведат до участието на всички тези, които пряко или косвено са оказали влияние върху ученето и развитието на учениците, включително учители, близки, приятели, съседи, членове на сдружения и съседски организации и местни доброволци.

Интерактивните групи могат да се използват самостоятелно, но се прилагат в училищата и като „Общности за учене“ заедно с други успешни образователни дейности, като например „Диалогичните литературни сбирки“ и „Семейното образование“. „Общности за учене“ е проект, който се основава на цялостна училищна интервенция за преодоляване на преждевременното напускане на училище и за подобряване на резултатите в училище и социалното сближаване. В резултат на постигнатия напредък в тези училища Европейската комисия и Съветът на Европа отправят препоръка училищата да се разглеждат като „общности за учене“ за намаляване на преждевременното напускане на училище и подобряване на резултатите от ученето.

Вид
Практика
Държава
АВСТРИЯ; АЛБАНИЯ; БЕЛГИЯ; БЪЛГАРИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЕРМАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ДАНИЯ; ЕСТОНИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПЪР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЛТА; НОРВЕГИЯ; ПОЛША; ПОРТУГАЛИЯ; РУМЪНИЯ; Северна Македония; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; СЪРБИЯ; ТУРЦИЯ; УНГАРИЯ; ФИНЛАНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ХОЛАНДИЯ; ХЪРВАТСКА; ЧЕШКА РЕПУБЛИКА; ШВЕЦИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна; Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Преведи (Само за регистрирани потребители)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Преведи (Само за регистрирани потребители)