ЗАНИМАЛНИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

Занималните (Tanoda) са създадени в Унгария през 90-те години на XX в. с помощта на средства от ЕС, като тяхната цел е да се предостави подкрепа на ученици в неравностойно положение и ученици от ромски произход. Занималните предлагат широк набор от услуги в подкрепа на младежите, като централно място заема ученето. Те предоставят помощ при обучението, богати допълнителни програми към учебната програма и допълнителна подкрепа в други области, ако такава е необходима. В занималните учениците получават помощ за домашните работи, за работата в клас и за развитието на своите умения за учене и чувство за приобщеност.

В Унгария, където през 90-те години на XX в. образователната система става високо селективна, възможностите за обучение на учениците в неравностойно положение и тези от ромски произход са ограничени в сравнение с преобладаващата част от учениците. Обикновено училищата, които се посещават от ученици в неравностойно положение и ученици от ромски произход, се намират в отдалечени райони в северната и североизточната част на страната. Условията, свързани с инфраструктурата, финансовите и човешките ресурси на тези училища, се считат за недостатъчно добри.

През 90-те години на XX в. няколко млади учители и адвокати организират експериментален модел на организирано обучение извън училището. Тяхната цел е да се окаже помощ на учениците в неравностойно положение и тези от ромски произход да се подготвят, за да положат успешно изпита за завършване на училище (12 клас), който им дава право да продължат да следват висше образование.

От 2004 г. нататък средствата от ЕС се използват за създаване на занимални в малки региони и населени места в неблагоприятно положение в цялата страна. Целта на проектите е да се гарантират по-добрите постижения на учениците, да се намалят пречките пред обучението и да се укрепи културната идентичност на учениците. 

Занималнята е обществено пространство, което се основава на потребностите по места, разчита на доброволното участие на младежите, управлява се от неправителствена организация и има независима инфраструктура. Тя предоставя комплексни услуги, насочени към цялостно личностно развитие, които в противен случай остават недостъпни за някои деца и младежи, живеещи в социалната периферия.

Основни цели на занималните са: подобряване на отношенията между учител и ученик; осигуряване на учебно пространство за ученици в неравностойно положение; интегриране в общността на родители от ромски произход; откриване и подпомагане на надарени деца; намаляване на преждевременното напускане на училище, повторението на класовете и безработицата; развиване на социални умения за заетост; подобряване на културния живот; предоставяне на извънкласни дейности за младежи в неравностойно положение; предлагане на заетост за нискоквалифицирани работници; укрепване на връзката между училищата и общността; предоставяне на обучение за бъдещи учители; предлагане на насоки и осигуряване на храна за учениците.

Вид
Практика
Държава
УНГАРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране