Home School Community Liaison Scheme

„Опитът на Ирландия показва, че образователните инициативи, провеждани в училищата, могат да повишат образователното ниво на участващите възрастни и водят до общо усещане за оправомощаване на равнището на местната общност. Участието на родителите, особено в областите, които изостават в социално-икономическо отношение, е не само от полза за децата и училището — то е основен елемент от обучението през целия живот.“ (Родителите като партньори в училищната система, ОИСР 1997 г.)

Схемата за установяване на връзка между дома, училището и общността (HSCL — Home School Community Liaison Scheme) представлява стратегия за предотвратяване, насочена към ученици, за които има опасност да не достигнат потенциала си в образователната система заради обстоятелства в средата, които могат да окажат отрицателно влияние върху успеваемостта на учениците и оставането в училище. Тя е съсредоточена директно върху възрастните, оказващи влияние върху живота на децата, за да могат тези възрастни да допринесат в по-голяма степен за посещаемостта, участието и оставането на децата в образователната система. Целта на схемата е да насърчава партньорството между семейството и училището, да запознае по-отблизо родителите с учебния процес на техните деца и да изгради капацитет у родителите, така че семейството да бъде в състояние да подкрепя успешното развитие на децата в образователната система и да допринася за него.

Координаторите на схемата HSCL са преподаватели, които са преминали 4-дневно обучение, преди да бъдат назначени на тази позиция. По време на обучението се разглеждат и разясняват всички аспекти на неравностойното положение в сферата на образованието. Освен това висшият ръководен екип Tusla поддържа директна връзка с училищата и тематичните групи по линия на схемата HSCL, за да могат да се осигурят последователен подход и яснота във връзка с важността на целенасочените действия и на постигането на ясни образователни резултати по инициативи, стартирани под егидата на схемата HSCL. Координаторът на схемата HSCL и училището заедно избират и осъществяват инициативи, за които е било преценено, че са най-подходящите за конкретното училище или област.

Всички координатори на схемата HSCL непрестанно работят за своето професионално развитие, като за целта работещи в сферата специалисти представят както на национално, така и на местно ниво, висококачествени модули за най-добри практики. Координаторите на схемата HSCL са част от училищния персонал и като такъв преминават обучение относно закрилата на детето, специалните образователни потребности и т.н. Освен това те трябва непрестанно да се развиват в дисциплината, която преподават, което ще улесни завръщането им в класната стая след изтичането на петте години на поста „координатор“. В допълнение към това тече оценка, извършвана спрямо показатели за изпълнение, като целта е да се определят ясни отговорности, ясни резултати и подходящи цели, отразяващи както количествения, така и качествения аспект на схемата HSCL.

По отношение на целенасочената работа с малки деца, намиращи се в рискова ситуация, от ключово значение е да се оказва съдействие на учителите и да се работи за усъвършенстване на уменията им за идентифициране на признаците и за добро познаване на този тип работа. Идентифицирането на деца, изложени на риск от преждевременно напускане на училище, се извършва в консултация с училищното ръководство, като се вземат под внимание фактори като посочените по-долу:

  • социално-икономически произход
  • случаи на преждевременно напускане на училище в семейството
  • семейство с един родител
  • семейство, принадлежащо към пътуваща общност [1]
  • слаба посещаемост

Списъкът с деца, изложени на риск от преждевременно напускане на училище, се актуализира непрекъснато и броят на децата нараства вследствие на възникването на проблеми през годината. Координаторите на схемата HSCL са квалифицирани и опитни учители и като такива са добре подготвени да разпознават признаците и да познават проблемите, пред които са изправени децата в неравностойно положение в сферата на образованието и техните семейства.

 

[1] „Ирландската пътуваща общност е малцинствено коренно население, което според исторически данни е част от ирландското общество от векове. Тя има дълга обща история, ценностна система, езикови обичаи и традиции, характеризиращи я като група, която и самата общност, и други припознават като отличителна. Този отличителен начин на живот и култура, основаващи се на номадска традиция, разграничават ирландската пътуваща общност от уседналото население.“ (Извадка от доклада и препоръките за образователна стратегия за пътуващата общност, публикувани през 2006 г.).

Документи
Подробно описание
Връзки
Ministry website
Вид
Практика
Държава
ИРЛАНДИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална; Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Национално финансиране