Магистърска програма „Образователна работа, насочена към многообразието“ (ETD) (Maģistraprogramma Dažādībaspedagoģiskierisinājumi)

Магистърската програма „Образователна работа, насочена към многообразието“ е предназначена за завършилите бакалавърска програма по педагогика и за специалисти в областта на образованието (педагози и администратори в детски градини, училищни администратори, администратори в институциите за ПОО, администратори в колежи и университети), които желаят да подобрят своите междукултурни компетенции. Програмата цели създаването на интердисциплинарна система от знания, умения и интегрирани социално-педагогически, психологически и специални педагогически компетенции за въвеждане на многообразието в образованието. Програмата е разделена на две основни части: Част А: Задължителни модули (включително изследователска/магистърска теза), включително курсове по: „Международна и сравнителна рамка за образователна работа, насочена към многообразието“; „Образователна работа със специалните потребности, произтичащи от културното многообразие“; „Управление и програми за образователна работа, насочена към многообразието“ и т.н.; Част Б: Свободноизбираеми курсове, включително: „Изследователска методология за образователна работа, насочена към многообразието“; „Трудова интеграция и рехабилитация на хора със специални потребности във връзка с многообразието“. Курсовете се провеждат под формата на електронно обучение, включващо седмични срещи с преподавателите, които могат да бъдат лични или по Skype.

Документи
detailed description
Вид
Практика
Държава
ЛАТВИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Конкретна
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране