Teacher Scheme for Educational Dialogue Analysis (T-SEDA) Схема за учители за анализ на образователния диалог (T-SEDA)

„T-SEDA“ е мащабен мултимедиен ресурс, предназначен за учители от всички нива на образованието, който има за цел да се подпомогне използването на диалога в класната стая. Той помага на учителите систематично да изследват и развиват собствените си диалогични практики в класната стая чрез проучване, провеждано от учителите. Координацията и участието на местен колега-фасилитатор насърчава възможностите за увеличаване на мащаба, устойчивостта и ангажираността на местно равнище.

„Диалогът в класната стая“ представлява продуктивни форми на разговор между ученици и учители и групи от връстници, при които хората надграждат и с уважение оспорват идеите на другите. Това увеличава участието на учениците в дейностите в класната стая и подпомага изучаването на различните предмети.

Пакетът „Т-SEDA“ е научнообоснован, отворен мултимедиен ресурс, който подпомага специалистите във всички нива на образованието при разработването на диалогични практики в класната стая чрез провеждане на собствени проучвания и дейности за въздействие. Основните му инструменти включват самооценка на диалогичната преподавателска практика, насоки за рефлексивно проучване, схема за кодиране за систематично наблюдение и записване на диалогичните форми на взаимодействие в класната стая, както и нагледни видеоклипове.

Пакетът „T-SEDA“ е разработен от изследователи и практикуващи учители в Университета в Кеймбридж. Извън екипа той е използван от над 360 специалисти в редица образователни институции в различни държави, възрастови групи и тематични области. Въздействията върху практиката са документирани.

Вид
Document (direct evidence)
Държава
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ИСПАНИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование; Предучилищно образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране