Управление на системите за училищно образование

Тук можете да получите достъп до най-актуалните дейности за сътрудничество между Европейската комисия, министерствата на образованието и заинтересованите европейски организации във връзка с управлението на училищното образование. Прочетете за споделената им визия и за техните политически насоки.

Бъдещето на европейското училищно образование

Министрите на образованието в ЕС отново подчертаха необходимостта от съвременни подходи за обучение и за управление на системите за училищно образование, за да се помогне на училищата да отговорят на променящите се образователни изисквания на обучаемите и обществото.

През 2016 година работната група на програма „Образование и обучение 2020“ по въпросите на училищата, съставена от представители на европейските министерства на образованието и различни заинтересовани организации, беше помолена да направи критичен преглед на управлението на училищното образование и на начина, по който системите могат да адресират сериозните предизвикателства, свързани с качеството и справедливостта, стремейки се към по-добри резултати от обучението за всички млади хора.

Работата на групата през последните две години е пряко свързана с процеса на вземане на решения на национално, регионално и местно равнище.

Училищата като учещи се организации

В основата на тяхната визия за управление е концепцията за училищата като учещи се организации в рамките на училищното образование като интегрирана система за обучение.

Убеждението е, че във всяка държава или регион, политиците и другите заинтересовани страни могат да работят по-добре заедно за постигане на общи цели и да доведат до настъпването на положителна промяна, основана на доказателства, размисли и споделена практика, като гарантират, че политическата реформа води до промяна и има траен положителен ефект.

Повече информация можете да намерите в доклада „Европейски идеи за по-добро обучение: управление на системите за училищно образование“.

„Образование и обучение 2020“ и партньорско обучение

Въз основа на неотдавнашни проучвания и чрез редовни срещи и „Дейности за партньорско обучение“ (заседания в продължение на няколко дни, разглеждащи конкретни казуси) членовете очертаха ръководни принципи за разработване на политики. Това са ключови фактори, които политиците трябва да вземат предвид, когато обмислят какви действия да предприемат за в бъдеще. Твърденията са подплътени с конкретни примери от съответните държави, за да помогнат на политическите дейци и другите образователни лидери да придобият критичен поглед за това как са реализирани различни подходи в Европа и какви са резултатите.

Чрез сближаване на държавите и организациите, за да се учат едни от други, да разсъждават критично и да създават заедно, дейностите могат да станат релевантни за всички страни и да бъдат адаптирани от всички образователни системи, като същевременно се зачете, че образователната система на всяка страна е различна и изключително сложна.

Повече за работната група и за начина, по който процесът на „Образование и обучение 2020“ подкрепя държавите и заинтересованите страни, можете да видите в това кратко видео:

Нови политически насоки за управление – за министерства, регионални и местни власти и училищни ръководители

Новият пакет цели да подпомогне държавите членки да повишат капацитета на училищното образование за системна и устойчива промяна.

Можете да прочетете ръководните принципи и примерите за съвременни политики в следните документи. Кликнете върху всяко заглавие, за да изтеглите съответния документ (на английски):

Основен доклад:

„Европейски идеи за по-добро обучение: управление на системите за училищно образование“

report cover

Четири тематични доклада:

  1. „Осигуряване на качество за развитие на училищата“: начини за подобряване на взаимодействието между вътрешните и външните механизми, свързани с училищата.
  2. „Непрекъснатост и преходи в развитието на учениците“: начини да се гарантира, че образователният път е достатъчно гъвкав; условия за осигуряване на подходящи насоки и подкрепа.
  3. „Учителите и училищните ръководители в училищата като учещи се организации“: политики, които насърчават и подкрепят сътрудничеството между учителите, автономността и споделеното лидерство в рамките на общностите за професионално обучение.
  4. „Мрежи за обучение и развитие в рамките на системите за училищно образование“: по-задълбочено разбиране за целта и естеството на мрежите за иновации и внедряване; участие на заинтересовани страни от най-различни равнища.

Също така можете да изтеглите този пълен доклад, който съдържа всички 5 документа в един PDF.

inspiring change logo