Общи условия за Инструментите по Еразъм+

Предоставената тук информация описва какво се очаква от публикуваните обяви за Инструментите по Еразъм+. За да гарантират максимална и трайна полза за училищата и учителите, всички, които публикуват обяви трябва да спазват посочените тук изисквания и да се придържат към целите и стандартите на програмата Еразъм+.

 Тези Общи условия са в допълнение към Освобождаването от отговорност.

Моля, не забравяйте да прочетете Често Задаваните Въпроси и Ръководството за инструментите.

Инструменти по Еразъм+ и освобождаване от отговорност

Като потребител на Инструментите по Еразъм+, моля, прочетете внимателно тази информация:

 • Инструментите по Еразъм+ са предоставени като част от School Education Gateway, портал на ГД „Образование и култура“ към Европейската комисия, в сътрудничество с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.
 • Обявените курсове, възможности за мобилност и заявки за стратегически партньорства се предлагат от независими организации и Европейската комисия не носи отговорност за тяхното съдържание, изпълнение или управление.
 • Обявите не се одобряват предварително от Европейската комисия или Националните агенции и затова публикуващите са помолени да спазват предоставените общи условия.
 • Избирането на курс на място, възможност за мобилност или стратегическо партньорство от базата данни не гарантира получаването на субсидии по Еразъм+.
 • Не е задължително курсът, възможностите за мобилност или стратегическите партньорства, които са включени в кандидатурата по Еразъм+ да са публикувани в School Education Gateway.

Основни правила и условия

 • Използването на инструментите по Еразъм+ е безплатно и за тези, които публикуват обяви, и за тези, които търсят обяви, отговарящи на критериите им.
 • Всеки може да публикува курс на място, възможност за мобилност или заявка за стратегическо партньорство. Единственото техническо изискване за осъществяването на това е профилът на потребителя да е свързан с дадена организация. Веднъж щом свържат профила си, потребителите могат да публикуват обяви във всеки раздел.
 • За да имате достъп до всички функции на School Education Gateway и на Инструментите по Еразъм+, трябва да се регистрирате и да станете член.
 • Ние ще направим всичко възможно сайтът да работи безпроблемно. Въпреки това, School Education Gateway не носи отговорност за временната недостъпност на сайта поради технически проблеми извън нашия контрол.
 • School Education Gateway не носи отговорност за каквито и да било оценки и коментари, представени по отношение на съдържанието.
 • School Education Gateway си запазва правото да модифицира уебсайта и Инструментите по Еразъм+ или да прави промени в тези Общи условия по всяко време и без предизвестие.
 • School Education Gateway си запазва правото да премахва или изтрива съдържание или коментари, които се смятат за неточни, неподходящи или неуместни за целите и целевата аудитория на уебсайта. В такива случаи, потребителят, чието съдържание е било премахнато или изтрито ще бъде уведомен и ще му бъде предоставено обяснение защо това се е наложило.
 • School Education Gateway си запазва правото по свое усмотрение да премахва потребителски мнения и отговори от доставчиците на курсове, ако са оскърбителни, или ако изглежда, че са измама или дубликат.

Политика за приемлива употреба

Ако възнамерявате да публикувате съдържание с помощта на Инструментите на Еразъм+, моля, прочетете внимателно това:

 • Публикуващите са отговорни за предоставянето на точна и релевантна информация в своите обяви, включително за нейното поддържане и актуализиране при необходимост.
 • Публикуващите гарантират, че всяко съдържание, с което допринасят за платформата, ще бъде точно (когато се посочват факти) и истинно (когато се изразяват мнения).
 • Не се допуска публикуването или изпращането на материали, изображения, видеоклипове или други в платформата, без публикуващите да имат изрично разрешение за тяхното използване.
 • Не се допуска представянето за друго лице или организация или предоставянето на лъжлива или неточна информация за себе си.
 • Не се допуска манипулиране на обявите или на части от тях (включително заглавия, описание, метаданни, дати, информация за контакт и т.н.) по начин, който може да подведе читателите или да скрие съществена информация от тях, включително предоставяне на невярна или изопачена информация, за да се подобри видимостта на резултатите от търсенето, или публикуване/насърчаване на лъжливи отзиви или оценки.

Неспазването на тази политика за приемлива употреба представлява съществено нарушение на Общите условия, при които потребителите имат право да използват платформата, и може да доведе до предприемането на някое от следните действия:

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото да използвате нашия сайт.
 • Незабавно, временно или постоянно премахване на публикации или материали, качени от Вас на нашия сайт.
 • Издаване на предупреждение.

Специфични правила и условия

Каталог с курсове

 • Каталогът с курсове е предназначен за публикуване на обяви за курсове, които са подходящи за мобилни дейности на персонала с финансовата подкрепа на Еразъм+ (Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав).
 • Научете повече за сроковете, условията и процедурата за кандидатстване на сайта на Еразъм+.
 • Ако сте доставчик на курсове, вижте посочените по-надолу Изисквания за курсовете на място, публикувани в Каталога с курсове“.
 • Моля имайте предвид, че за момента единствено администраторите на School Education Gateway могат да публикуват нови онлайн курсове в Каталога с курсове.

Възможности за мобилност

 • Базата данни е предназначена за обяви с възможности за мобилност за училищния персонал, например работни позиции, наблюдения и обмен на опит в чуждестранни училища и организации.
 • Разходите по мобилните дейности на персонала могат да бъдат финансирани по Еразъм+ като част от Европейския план за развитие на училищата (вижте Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав).
 • Научете повече за сроковете, условията и процедурата за кандидатстване на сайта на Еразъм+.

Стратегически партньорства

 • Базата данни е предназначена за публикуване на проектни идеи и обяви за търсене на партньори, които могат да бъдат финансирани от ЕК като стратегически партньорства в сектора на училищното образование:
  • Стратегически партньорства, които подкрепят иновациите
  • Стратегически партньорства, които подкрепят обмена на добри практики
 • Научете повече за сроковете, условията и процедурата за кандидатстване на сайта на Еразъм+.

Изисквания за курсовете на място, публикувани в Каталога с курсове

Този документ описва изискванията за курсовете за обучение на учители по Еразъм+. За да гарантират максимална и трайна полза за училищата и учителите, всички доставчици на курсове трябва да спазват посочените тук изисквания и да се придържат към целите и стандартите на програмата Еразъм+. Също така, тези изисквания ще са от полза за училищата при търсенето на подходящи курсове.

1. Спазване на определението за мобилност на преподавателския състав, дадено в Ръководството по програмата

Курсовете трябва да бъдат разработени и проведени в съответствие с правилата и целите, изложени в Ръководството по Еразъм+ за Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав. Тези правила включват изисквания към съдържанието, мястото на провеждане и продължителността на курса. Допълнителна информация можете да намерите в Ръководството за програмата.

2. Осигуряване на европейско измерение

Курсът трябва да осигурява европейско измерение и по отношение на съдържание, и на структура. Европейското измерение може да бъде осъществено по много начини, като например чрез разнообразяване на профила на участниците, сформиране на мултикултурни групи и подбиране на подходящо място за курса.

Участието на учителите в даден курс трябва да спомага за по-успешното осмисляне на европейските приоритети в техните училища, както и за значимото прилагане на тези приоритети в цялостен училищен подход. Трябва да се предостави възможност на учителите да се запознаят с учители a) от други европейски държави и б) работещи на същото образователно ниво (ранни години, основно, средно), с които те могат да създават нови международни проекти.

Едновременно с това, всеки европейски курс трябва да е потенциален семинар за изграждане на мрежа от контакти, по време на който участниците могат да започнат да развиват други европейски проекти. Ето защо, доставчиците трябва да гарантират, че по време на курса ще представят платформата eTwinning на участниците, за да им предложат (на тях и на училищата им) възможности за мрежови дейности, партньорска комуникация и участие в образователни събития и съвместни проекти след курса. Вижте повече информация тук.

3. Посрещане на професионалните нужди на училищата и учителите с висококачествен дизайн на курсовете

Курсовете, които се провеждат в чужбина трябва да предлагат на училището на всеки участник нови перспективи, съобразени с нуждите и стратегиите, описани в Европейския план за развитие. Освен това, дизайнът на курса трябва да отразява актуалните нужди за професионално развитие на отделните учители, идентифицирани чрез Европейския план за развитие, проучвания сред учителите и други подобни източници. Курсовете трябва да бъдат провеждани от опитни водещи с познания в областта на различни национални системи и всеки курс трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира към нуждите на всяка група участници. 

Висококачественият курс трябва да:

 • е завладяващ и интерактивен, да улеснява продуктивния диалог между участниците;
 • акцентира върху развитието на професионалните умения на учителите;
 • предлага баланс между теория и практика;
 • включва дейности, които са съобразени с продължителността и целите му;
 • използва редица методи за да предстaви съдържанието на курса така, че да накара участниците да се включат в сесиите и да вдъхнови иновацията в бъдещата им практика;
 • е гъвкав спрямо нуждите на участниците (например език, ниво на умения, предишен опит);
 • предоставя различни възможности на участниците за споделяне на и размишляване върху наученото.

Доставчиците, които предлагат курсове чрез Каталога с курсове трябва да гарантират, че курсовете се провеждат в съответствие с очертаните цели. Те трябва да подсигурят подробно описание на курса и ясен и достъпен процес на кандидатстване.

Курсовете трябва да предоставят сертификати на учителите, които включват информация за продължителността и съдържанието на курса и резултатите от обучението. Сертификатите трябва да са подписани от доставчика на курса и да са представени така, че участниците да могат да ги използват за професионалното си развитие. Примерен образец е документът за Europass мобилност.

4. Други условия

Доставчиците на курсове трябва да гарантират, че мястото на провеждане на обученията, настаняването и бюфетът са на високо ниво. Те трябва да предвидят и участниците със специални нужди.

5. Осигуряване на дългосрочно въздействие

Доставчиците на курсове трябва да се уверят, че курсът осигурява следното за всеки учител:

 • Мрежови дейности: дългосрочно общуване с другите участници от курса и с колегите в училищата (например чрез eTwinning или съвместни тематични пространства);
 • Възможност за прилагане на придобитите знания и умения в собствената практика (успехът на това зависи както от училищата, така и от доставчиците на курсове);
 • Полза за училището му/й чрез активно участие в стратегическото планиране свързано с Европейския план за развитие на училищата

6. Обратна връзка за развиване на курсовете в нужната посока

Обратната връзка трябва да бъде част от всеки курс. Доставчиците трябва да гарантират, че ще използват получената обратна връзка за курса, за да подобрят качеството му.