Ключови компетенции за гражданите на 21 век

Снимка: Shutterstock/ Galushko Sergey

Кои са „ключовите компетенции на 21 век“? Защо са важни за училищното образование? Какво правят европейските държави за да гарантират, че тези компетенции се преподават в училище?

Европейската референтна рамка за ключови компетенции за учене през целия живот беше дефинирана и приета през 2006 година. Рамката идентифицира осем ключови компетенции и различни преносими умения – които съчетават знания, умения и нагласи – необходими за усъвършенстване на личностното развитие, активното гражданство, социалното включване и пригодността за трудова заетост.

Ключовите компетенции са междупредметни и следователно са приложими във всички учебни предмети и училищни дейности. Въпреки че нито една държава не е преминала напълно към образование, насочено към придобиване на умения, няколко страни са постигнали значителен напредък. Освен въвеждането на правни и учебни рамки за ключови компетенции, някои страни са използвали и други стратегии, за да насърчат преподаването на умения в клас.

През 2012 година Европейската комисия стартира Европейската мрежа за политика в областта на ключовите компетенции в училищното образование (KeyCoNet), координирана от European Schoolnet. Мрежата има за цел да анализира и очертае възникващите стратегии за осъществяването на ключови компетенции в сферата на европейското образование и да разработи, съобразени с потребностите на различните страни, препоръки за укрепване на политиката и практиката. До края на 2014 година повече от сто заинтересовани страни (в областта на образованието) от 30 европейски държави са се присъединили към KeyCoNet.

През годините бяха проведени много изследвания, всяко от които с различен акцент и характеризиращо различни държави с разнообразни образователни системи и традиции. По-долу са предоставени три примера.

Съвместно проектиране на съвременна учебна среда за преподаване на естествени науки, Финландия

В този пример, една финландска гимназия модифицира физическата си учебна среда, за да спомогне за преподаването на ключовите компетенции на 21 век по ясен и добре обмислен начин. От особен интерес беше иновативният метод за участие в инициативата - новата учебна среда беше съвместно проектирана и разработена от вътрешни (училищния персонал и учениците) и външни (Jyväskylä Teacher Training School, архитектурни и мебелни фирми, фирми за интериорен дизайн) заинтересовани страни. Свалете целия документ

Реформа в учебната програма: проект Математика, Ирландия

След като през 2007 година направи обзор на образованието по математика в гимназиите, ирландският Национален съвет по учебните програми и оценяване (NCCA) подготви стратегия за поетапно осъществяване на промяна в учебния план по математика за период от 4 години, считано от септември 2008 година. Сред основните въведени промени бяха развитието на уменията по математика, контекстуализирането на съдържанието, промяната в учителските нагласи към математиката, подходите за учене и преподаване и оценяването на разбиранията на учениците. Свалете целия документ

Основна учебна програма (CCP), Малта

Основната учебна програма има за цел да достигне до гимназистите с по-ниски училищни постижения преди да завършат задължителното си образование. Програмата цели да внедри основните ключови компетенции поне на ниво 1 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Това ще повиши възможностите на учениците за по-нататъшно обучение и за висше образование и ще им подсигури повече умения за заетост. Освен това, Основната учебна програма е гъвкава спрямо способностите/ произхода/интересите на учащите и има за цел да разработи среда, която да отчита по един подходящ начин уникалността и уменията за учене на всеки ученик. Свалете целия документ

--------------------------------------

Можете да намерите още видеоклипове, изследвания и други материали в сайта на KeyCoNet.

Въз основа на данните, събрани през последните три години (2012-2014) от партньорите и сътрудниците на KeyCoNet в цяла Европа, през 2014 година мрежата публикува окончателните си препоръки. Те се основават на данни, събрани чрез литературни обзори, обзори за отделните страни, казуси, партньорски обучения, консултации с национални експерти и международно онлайн обществено допитване за обратна връзка от заинтересованите страни в областта на образованието.

KeyCoNet организира и онлайн курс на тема Компетенции за училищата на 21 век, в който се включиха над 1000 участници. Курсът беше насочен към области, които представляват интерес за учителите от всички нива и по всички предмети, включително как се осъществява проектно-базираното обучение по ефективен начин и как се преподава и оценява съвместното решаване на проблеми. Курсът беше добре приет - 98% от анкетираните участници го оцениха като „много добър“ или „добър“. Видео разговорите бяха информативни и интересни, а курсът конфронтира моите допускания за оценяването на компетенциите - коментира един от участниците. Всички материали от курса са достъпни онлайн за самостоятелно изучаване.

Информация за проекта:

  • Финансиран от: Европейската комисия, програма „Учене през целия живот“
  • Времева рамка: 2012-2014
  • Координатор: European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)
  • За контакт: Caroline Kearney, старши мениджър по проекти и образователен анализатор caroline.kearney@eun.org
  • Уебсайт: http://keyconet.eun.org