Преодоляване на предизвикателствата пред образованието за пътуващи общности с цел приобщаване

Image: Ian Dooley / Unsplash.com

Образованието за пътуващи общности касае децата в училищна възраст, които са част от пътуващи общности (ромски или циркови), и които често нямат редовен или постоянен достъп до образование. Включването на пътуващите общности в образованието ще намали предразсъдъците и дискриминацията, като също така ще подобри тяхното участие и резултати от обучението. Следват няколко примера за успешни програми за обучение на пътуващи общности.

С глава в облаците: цифрово обучение за подобряване на резултатите в училище

С глава в облаците е проект, финансиран от Европейската комисия, който има за цел да предотврати преждевременното напускане на училище, както и да подобри развитието на набор от компетенции и цифрово образование, главно сред ромските общности. Той има за цел да прекъсне порочния кръг на неравностойно положение в образованието и изключване, което води до недостатъчно интегриране на пазара на труда и в обществото като цяло.

Проектът се изпълнява в Косово, Словакия и Румъния и предоставя образователни ресурси със свободен достъп за млади хора на възраст от 6 до 16 години. Материалите предлагат идеи за дейности в областта на цифровата компетентност, включително компютърно програмиране, английски език, екологична осведоменост, изработване на видеа и други ежедневни житейски умения. Ресурсите могат да се използват в училищата, както и в неформална учебна среда (включително в програми в рамките на училище и след училище, в обучителни центрове, вкъщи). Ресурсите са налични на английски, словашки, унгарски и сръбски език.

Гледайте този кратък документален филм, създаден от екипа на проекта, за да научите повече за проекта и практическата работа на децата:

Добро начало за всички: разработване на методи за приобщаващо образование за деца в предучилищна възраст в неравностойно социално положение или с културно многообразен произход

Мисията на проекта Добро начало за всички по Програма Еразъм+ е да подкрепя учители, социални работници и родители, като им предоставя най-добрите грижи за деца. Според Основни данни за образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) в Европа – доклад на Евридика за 2019 г., 22.5% от децата под 6-годишна възраст в ЕС са изложени на риск от бедност или изключване, като техният брой вероятно ще се увеличи с текущия приток на бежанци в Европа. Този проект се фокусира върху възможностите за сътрудничество между заведения, предоставящи неформално образование, като целта е детските градини да подкрепят включването на деца в неравностойно положение и с културно многообразен произход.

Основните дейности на проекта включват:

  • Доклад за националните политики за приобщаващо образование и грижи в ранна детска възраст в страните партньори;
  • Описание на стратегии, методи и практики за приобщаване;
  • Програма за обучение на персонала на партньорските организации;
  • Онлайн конференция за експерти, изследователи и други участници, работещи в областта на образованието в ранна детска възраст..

Това Ръководство за добри практики представлява крайният резултат от проекта.

Ангажимент за приобщаване на ромите на местно ниво (LERI)

Local Engagement for Roma Inclusion

LERI е изследователски проект за действие, разработен в отговор на Съобщение на Европейската комисия относно Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите.

Той обединява местни власти и жители, по-специално от ромските общности, с цел да се изследва как те могат най-добре да участват в дейности за интегриране на ромите и да се определи кои аспекти от тези дейности работят, кои не и защо. Целта на проекта е да се улесни участието на всички местни заинтересовани страни в съвместните усилия да се осигури приобщаване на ромите.

Проектът се реализира в 11 държави, като всички те следват различни планове за действие в съответствие с нуждите на целевата група. В Хелзинки, Финландия, например проектът има за цел да засили диалога и да укрепи сътрудничеството между местните власти, доставчиците на услуги и ромската общност. От друга страна, в Лил, Франция, повечето роми все още живеят на палатки, затова регионалната стратегия предвижда създаването на 200 къщи в зони за приобщаване чрез специален жилищен проект, който предоставя и подкрепа за интегриране в области като обучение по френски език, достъп до пазара на труда и образование. Следното видео показва действията, предприети за приобщаване на ромите в Медуей, Великобритания: