Устните истории свързват местни ученици и ученици-бежанци в гръцко училище

Image: Monstera / Pexels.com

Мултикултурното обучение дава на учениците така необходимия шанс да възстановят своята идентичност – особено в началните училища, които са подходящи за преодоляване на пропуските в образованието. Вземайки това предвид, един проект в Гърция насърчи междукултурните взаимодействия между гръцките ученици и техните съученици имигранти и бежанци.

В продължение на девет месеца 23-то основно училище в Каламария се стремеше да развие културните, езиковите и социалните компетентности на учениците в Училище без стени: съвместно създаване на отворена и устойчива общност.

В сегмента устни истории както бежанските, така и гръцките деца събраха семейни истории за своя произход. Те се оказаха с много припокриване и многообразни измерения, тъй като гръцката история има свой дял в миграцията и бежанските движения.

Мрежа от медиатори – възрастни и по-големи ученици, владеещи езиците на децата бежанци, помогнаха гласовете на всички да бъдат чути. Освен това учениците създадоха лексикон с често срещани гръцки и арабски фрази, показващи приликите между езиците.

Arabic-Greek lexicon

Ученическият колектив също беше разделен на групи от връстници, така че гръцките ученици да могат да си сътрудничат и да общуват със своите съученици, които не са местни. Повечето от тях нямаха никакъв предишен опит в училище, затова гръцките ученици поеха инициативата да ги запознаят с правилата на училищния живот.

Възрастните също участваха в проекта и имаха ползи от него. Учителите проведоха изследване на действията и/или работеха в екипи, а училището отвори врати за роднините на децата и други членове на местната общност.

Този проект беше част от кампанията на Съвета на Европа Free to Speak, Safe to Learn – Democratic Schools for All, която продължава.


За повече информация относно обучението за мигранти:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/integrating-students-migrant-backgrounds-schools-europe-national-policies-and-measures_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b3f7e61d-9ef7-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-138343330