Освобождаване от отговорност

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

EUN Partnership AISBL (известна като European Schoolnet, от тук нататък EUN) поддържа този уебсайт, за да представи своите дейности на широката общественост. Материалите на този уебсайт са само за информация.

Нашата цел е да следим за актуалността и достоверността на тази информация.  Ако ни бъдат посочени някакви грешки, ние ще се опитаме да ги отстраним. Въпреки това, EUN не поема отговорност за информацията, предоставена в този уебсайт.

Тази информация:

 • е само от общ характер и не е предназначена да бъде адресирана до определено лице или институция;
 • не е непременно изчерпателна, точна, пълна или актуална;
 • понякога е свързана с външни сайтове, над които EUN няма влияние и за които EUN не поема отговорност;
 • не е професионален или адвокатски съвет (ако се нуждаете от специфичен съвет, винаги търсете съответния квалифициран специалист).

EUN си запазва правото по свое усмотрение да спира, променя, модифицира, добавя или премахва части от този уебсайт по всяко време.

Това освобождаване от отговорност не е предназначено да ограничава отговорността на EUN в противоречие с всякакви изисквания, залегнали в действащото национално законодателство, нито да премахва нейната отговорност за въпроси, които не могат да бъдат изключени по силата на това законодателство.


АВТОРСКИ ПРАВА

Ползването на материали от сайта е разрешено само при условие, че е посочен източникът, освен в случай, че е заявено нещо друго. В случай, че е нужно разрешение от предишен източник за копиране на информацията, това разрешение ще отмени гореспоменатото общо разрешение и ще определи точно параметрите на употреба.


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Следното изложение описва нашата политика по отношение на личната информация, която събираме за Вас.

Общи положения

School Education Gateway е инициатива на Европейския съюз. Тя се финансира от Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. School Education Gateway се ръководи от Европейската комисия и се осъществява от нейната Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Платформата School Education Gateway стриктно зачита правото на конфиденциалност на данните на своите потребители. Тя осигурява сигурна и защитена среда за специалистите в областта на училищното образование, експертите и завършилите студенти. Следното изявление представя политиката на портала School Education Gateway за събиране, обработка и използване на данните, предоставени от ползвателите на сайта.

1. Формуляри, попълвани онлайн 

School Education Gateway събира и обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Европейската общност и за свободното движение на такива данни. (OJ L8 of 12.1.2001, p. 1.).
 
Разнообразните инструменти, представени на платформата School Education Gateway дават възможност на потребителите да предоставят информация, за да могат да участват в дейностите на сайта. При регистриране онлайн и подаване на допълнителна информация, данните се събират и обработват по-нататък за целите, описани подробно по-долу в точка 2. Съответните действия за обработка на информацията са изцяло отговорност на Администратора на лични данни, който е управляващ орган на звено A5 - Професионално обучение, Обучение на възрастни, Платформи - към EACEA.

2. Каква лична информация събираме, с каква цел и с помощта на какви технически средства?

(а) Лична информация: Личните данни, събирани за платформата School Education Gateway включват:

 • Име
 • Фамилия
 • Имейл

Освен тях се събира личната информация от профила на потребителите, която се попълва по избор – т.е. регистриращият се може да реши дали да я предостави или не. Също така, се събират данни за съответната организация:

 • Име на организацията
 • Град, област, държава
 • Тип

Европейската комисия, EACEA и EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) не носят отговорност за информация и документи, качени от трети страни.  

(б) Ползване на данните: Събирането, обработката и представянето на данни е необходимо, за да:

 • се обогатят профилите на потребителите;
 • да позволи на потребителите на School Education Gateway да общуват и да си сътрудничат в духа на взаимно доверие и уважение; и
 • да позволи и улесни мониторинга и изследователските дейности.

Регулярно се събират обобщени статистически данни, включително, но не само, за броя на потребителите за определен период, предпочитаните теми и/или страни, избирани от потребителите, както и използването на акаунтите. В стремежа си да даде максимални възможности на потребителите, порталът School Education Gateway може да проследява колко често потребителите влизат в профила си и какви са техните навици, предпочитания и настройки.

Данните, свързани с поведението на потребителите в рамките на различните области на платформата School Education Gateway могат да бъдат използвани само за изследователски цели и мониторинг от EACEA, Европейската комисия и органите, отговарящи за осъществяването на School Education Gateway, както и от трети страни (като надлежно оторизирани изследователски центрове и университети). Всяко използване на данни от участниците, изброени по-горе, трябва да се съобщи на Администратора на лични данни, който си запазва правото да откаже разрешение за такова ползване.

Данни няма да се събират за никакви други цели. Правните основания за горните процедури на работа с личните данни са изброени в т. 9.

(в) Техническа информация: Данните се предоставят от самите ползватели при попълване на онлайн формуляри в различните области на платформата School Education Gateway. Платформата се ръководи от доставчика на услугата (EUN Partnership AISBL) по силата на специален договор за обслужване с EACEA. Всички данни се събират в една база.

3. Кой има достъп до Вашата информация и на кого може да бъде предоставяна тя?

За целите, споменати по-горе, достъпът до данни е строго ограничен до:

 • Регистрираните потребители на School Education Gateway (при влизане в профила): Пълен набор данни, с изключение на лична информация като имейл адрес.
 • EACEA, Европейската комисия, доставчика на услугата: Пълен набор данни.

Предоставянето на конкретни данни на трети страни (например изследователски центрове и университети) може да се осъществи само със специалното разрешение на Администратора на лични данни. Когато е възможно, данните ще бъдат обработвани анонимно, особено ако се предоставят на трети страни за изследователски цели.

Лични данни никога няма да бъдат предоставяни за маркетингови цели.

Някои от данните, предоставени от потребителите ще бъдат изложени в публичното пространство на портала School Education Gateway, което означава, че тези данни са свободно достъпни в Интернет. И по-конкретно:

 • Данни за физическите лица: име, фамилия, роля, коментари на статии или други публични области от портала.
 • Данни за организациите: име, град, област, държава и снимка.

4. Как пазим и гарантираме неприкосновеността на Вашите данни?

Събраните лични данни и цялата свързана с тях информация се съхраняват на защитените сървъри на доставчика на услугата (EUN Partnership AISBL). Операциите в компютърните центрове на доставчика на услуги спазват директивите за сигурността на Европейската комисия и разпоредбите, установени от Дирекцията по сигурността за тези видове сървъри и услуги.

5. Как можете да проверите, промените или изтриете Вашата информация?

В случай, че искате да проверите кои Ваши лични данни се съхраняват от отговорния Администратор, или да ги промените или коригирате, можете сами да направите това онлайн. Паролата, която сте задали при регистрация ще Ви позволи да влизате в профила си и да обновявате личната си информация или да деактивирате профила си. Потребителите могат да деактивират профила си по всяко време (моля, вижте т. 6 по-долу).

6. Колко време ще пазим Вашите данни? 

Данните, свързани със статистически и изследователски цели ще бъдат съхранявани през цялата продължителност на School Education Gateway в обобщен, анонимен формат.

Данните, свързани с профила на потребителя, описани в т. 2, се пазят до една година след последното влизане на потребителя в системата. След като изтече тази година, профилът на потребителя автоматично става неактивен, т.е. вече не е видим за другите потребители и за останалия свят. До потребителя се изпраща съобщение за деактивиране на неговия профил и за възможността, ако той желае, да го активира отново. След още две години се изпраща втори и последен напомнящ имейл, уведомяващ потребителя, че 3 години след последното му влизане в системата неговият профил ще бъде окончателно деактивиран. Цялата лична информация от този момент нататък става анонимна.

В случай, че потребителят поиска деактивация на своя профил или профилът бъде автоматично деактивиран, никакви данни няма да са видими за другите потребители на School Education Gateway. Данните ще се съхраняват единствено в анонимен формат, който не позволява персонална идентификация. Ако потребителите с деактивиран профил искат да продължат да използват платформата, те ще трябва да се регистрират отново. Данните остават в обобщен формат под оторизацията на Администратора на данните и на разположение (само за изследователски нужди и мониторинг) на EACEA; ЕК; националните или регионални училищни власти; органите, отговорни за осъществяването на School Education Gateway; и други трети страни (вижте т.3).

7. Информация за контакт

За всякакви въпроси относно Вашите права и тяхното упражняване във връзка с обработката на лични данни (като достъп до и коригиране на личната Ви информация), моля не се колебайте да се свържете с Администратора на лични данни за School Education Gateway на следния адрес:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Офис: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Ако желаете да деактивирате регистрацията си, моля влезте в профила си и го направете от профилната си страница.

8. Източници за помощ

В случай на конфликт по даден въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към Администратора на лични данни на горепосочения адрес и служебна поща. Също така, можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (Data Protection Officer) към EACEA на следния имейл адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ako конфликтът не бъде разрешен от Администратора или длъжностното лице за защита на данните, можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време: уебсайт - http://www.edps.europa.eu; имейл - edps@edps.europa.eu.

9. Правна основа

Принципната правна основа за обработка на лични данни е:

(a) Член 4 от Решение 2009/336/ЕО на Комисията от 20 април 2009 година за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действията на Европейската общност в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 г. на Съвета (OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);

(b) Програмата „Учене през целия живот“ (2007-2013), създадена с решение 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. (OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).